Doktorantūros studijos

Doktorantūra apima doktorantūros studijas, kryptingus mokslinius tyrimus ir disertacijos rengimą. Universitete yra nuolatinė, ištęstinė doktorantūra ir doktorantūra eksternu. Doktorantūros trukmė – ketveri metai. Studijų pradžia – spalio 1 dieną. Ekonomikos krypties doktorantūroje studijuojamas du privalomi ir du pasirenkamieji dalykai, kurių studijos baigiamos egzaminu. Ne vėliau kaip dvi savaites nuo priėmimo į doktorantūrą doktorantas kartu su savo vadovu parengia individualią doktorantūros studijų, mokslinių tyrimų, rezultatų publikavimo ir daktaro disertacijos rengimo programą, kurioje turi būti nurodyti visų užduočių atlikimo terminai. Programoje turi būti numatyti moksliniai tyrimai, pradedami nuo doktorantūros pradžios.Doktorantas kiekvienų studijų metų pabaigoje (po pirmų, antrų ir trečių studijų metų) yra atestuojamas padalinyje, atsakingame už doktorantūrą. Padalinio posėdžio protokolas pateikiamas Doktorantūros ir rezidentūros skyriui. Neatestuotas doktorantas Rektoriaus įsakymu šalinamas iš doktorantūros. Doktorantas taip pat gali būti pašalintas iš doktorantūros dėl elgesio, nesuderinamo su akademinės bendruomenės etikos normomis.Disertaciją apgynusiam asmeniui daktaro laipsnį suteikia ir daktaro mokslo laipsnio diplomą išduoda universitetas. Daktaro mokslo laipsnio diplomo formą ir blankų gamybos, apskaitos ir registravimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Daugiau informacijos apie VU doktorantūros studijas.

 

Priėmimo tvarka (galioja 2017 metams)

Priėmimo tvarka (galioja 2017 metams)

Skelbiamas konkursas į ekonomikos ir vadybos mokslų krypties doktorantūros studijas Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete. Priimami asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam atitinkančią kvalifikaciją. Kandidatai teikia mokslinį projektą ir dalyvauja pokalbyje su doktorantūros priėmimo komisija.

 

          Reikalavimai moksliniam projektui

 1. Stojantieji į doktorantūrą doktorantūros komiteto sekretoriatui pateikia mokslinį projektą į vieną iš 2017 metams patvirtintų ekonomikos ir vadybos mokslų krypties doktorantūros tematikų. Siūloma tema gali sutapti su tematika arba nagrinėti siauresnio pobūdžio problemą.
 2. Stojančiojo į doktorantūrą mokslinis projektas yra savarankiškas mokslinis darbas, kuris turi atskleisti jos autoriaus sugebėjimą dirbti mokslo tiriamąjį darbą. Moksliniame projekte turi būti apibūdinama ketinama gvildenti mokslinė problema, įvertinamas jos aktualumas, apibūdinamas esamas mokslinės problemos ištyrimo lygis, suformuluojami būsimo darbo tikslai ir uždaviniai, aptariami tyrimo metodai, pateikiama bendra literatūros disertacijos tema apžvalga, numatomi tyrimo eiga ir etapai.
 3. Mokslinio projekto planuojama doktorantūros mokslinio darbo tema apimtis – iki 20 numeruotų lapų. Tekstas spausdinamas vienoje A4 formato lapo pusėje 1.5 intervalu 12-jo dydžio Times New Roman šriftu.

  Mokslinio projekto pateikimo tvarka

 4. Pageidautina, kad kartu su moksliniu projektu stojantysis į doktorantūrą pateiktų numatomo jo doktorantūros studijų vadovo, atitinkančio nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, kandidatūrą. Stojantysis taipgi gali pateikti savo publikuotų (arba priimtų spaudai) mokslinių straipsnių kopijas, kurios padėtų priėmimo į doktorantūrą komisijai susidaryti išsamesnę nuomonę apie pretendento mokslinį potencialą. (Jeigu teikiamas dar nepaskelbtas, bet redakcijos jau priimtas publikacijai straipsnis, privalu taipgi pateikti šį faktą įrodančius dokumentus).
 5. Atspausdinti ir įrišti moksliniai projektai (2 kopijos) teikiami nuo 2017 m. birželio 12 d. 9:00 val. iki birželio 16 d. 12:00 val. Ekonomikos fakulteto vyr. specialistei p. Palmyrai Jucaitienei (VU Ekonomikos fakultetas, Saulėtekio al. 9, II rūmai, 411 kab.). El. dokumentų versijos turi būti siunčiamos el. paštu aukščiau nurodytu terminu.
 6. Doktorantūros tematikų sąrašas, dokumentų sąrašas, pateikimo terminai ir tvarka skelbiami VU internetinėje svetainėje.

  Mokslinio projekto vertinimo tvarka 
 7. Stojančiųjų į doktorantūrą moksliniai projektai, kartu su mokslinėmis pretendento publikacijomis, vertinami dviejų mokslo laipsnį (vardą) turinčių recenzentų, kurie skiriami fakulteto Dekano įsakymu. Recenzentas kritiškai išnagrinėja pateiktąjį projektą ir parašo nustatytos formos recenziją, kurioje įvertina darbo autoriaus susipažinimą su mokslinio tyrimo tema, jo sugebėjimą nuosekliai ir logiškai plėtoti mintį, pateikia išvadą dėl doktoranto mokslo tiriamojo darbo perspektyvos ir pasiūlo projekto lygį atspindintį įvertinimą (pažymį) 10 balų sistemoje.
 8. Stojančiojo pateikto mokslinio projekto recenzijos raštu arba elektroniniu formatu pateikiamos Ekonomikos fakulteto mokslo ir tarptautinių ryšių prodekanui ne vėliau kaip 3 dienos iki paskelbtos pokalbio su Ekonomikos fakulteto priėmimo į doktorantūrą komisija datos.
 9. Esant teigiamam (aukštesniam negu 4 balai) recenzentų įvertinimų vidurkiui, mokslinio projekto autorius kviečiamas į pokalbį su Ekonomikos fakulteto priėmimo į doktorantūrą komisija. Pokalbio metu pretendentas atsako į recenzentų išsakytas pastabas bei kitus komisijos narių jam užduodamus klausimus, kuriais siekiama išsiaiškinti pretendento pasirengimą studijoms doktorantūroje. Nustatydama galutinį mokslinio projekto ir pokalbio įvertinimą komisija atsižvelgia ir į recenzentų siūlytų pažymių vidurkį.
 10. Pokalbis su visais kandidatais, pateikusiais mokslinį projektą, vyks 2017 m. birželio 29 d. (ketvirtadienį) 10.00 val. VU Ekonomikos fakultete (Saulėtekio al. 9, II rūmai), 402 ir 403 auditorijose.
 11. Stojančiojo į doktorantūrą konkursinis balas komisijos apskaičiuojamas kaip svertinė pateiktojo projekto bei pokalbio įvertinimo (60%), magistro arba jam prilyginto universitetinio diplomo priedo aritmetinio vidurkio (20%) ir mokslo publikacijų buvimo fakto įvertinimo (20%) suma.
 12. Vadovaudamasi VU Mokslo Doktorantūros reglamentu, doktorantūros priėmimo komisija sudaro konkursinę eilę priimamų į valstybės finansuojamas vietas bei į mokamas vietas.
 13. Doktorantūros studijų pradžia – 2017 m. spalio 1 d. 

Smulkesnė informacija teikiama Doktorantūros ir rezidentūros skyriuje, Vilniaus universitetas, Centriniai rūmai, Universiteto 3, tel.: 2687093, 2687094, 2687095.

Informacija dėl stojimo rezultatų ir sutarčių pasirašymo

 

Ekonomikos ir vadybos mokslo krypčių egzaminų aprašai

Informaciją apie doktorantūros programas rasite čia.

Metinės doktorantų atestacijos doktorantūros komitetuose tvarka (pakoreguota 2017.04)

Metinėje doktorantų atestacijoje (lapkričio mėn.) doktorantūros komitete doktorantams reikia pateikti šiuos dokumentus ir veiklas:

Studijuojantiems 4 metų trukmės studijose

Baigusieji 1 kursą – katedros protokolo išrašas, ataskaita už ataskaitinį laikotarpį;
Baigusieji 2 kursą – katedros protokolo išrašas, ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, trumpas (5 min.) PowerPoint atlikto darbo pristatymas (problema, disertacijos idėja, teorinis pagrindas, numatomo tyrimo modelis), pirmoji darbo dalis (teorinė dalis);
Baigusieji 3 kursą – katedros protokolo išrašas, ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, trumpas (5-10 min.) PowerPoint atlikto darbo pristatymas, pirmoji ir antroji darbo dalis (disertacijos idėja, teorinė, metodologinė ir pradžia empirinės dalies);
Baigusieji 4 kursą (vėluojantys ginti) - katedros protokolo išrašas, ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, trumpas (5-10 min.) PowerPoint atlikto darbo pristatymas, trečioji darbo dalis (preliminari disertacijos versija).

Studijuojantiems 6 metų trukmės studijose

Baigusieji 1 kursą – katedros protokolo išrašas, ataskaita už ataskaitinį laikotarpį;
Baigusieji 2 kursą – katedros protokolo išrašas, ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, pirmoji darbo dalis (preliminari mokslinės literatūros apžvalga);
Baigusieji 3 kursą – studijų plano kopija, katedros protokolo išrašas, ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, trumpas (5 min.) PowerPoint atlikto darbo pristatymas (problema, disertacijos idėja, teorinis pagrindas, numatomo tyrimo modelis), parengta darbo dalis (baigta ankstesnė dalis papildyta ir metodologine dalimi);
Baigusieji 4 kursą – katedros protokolo išrašas, ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, trumpas (5-10 min.) PowerPoint atlikto darbo pristatymas, parengta darbo dalis (ankstesnė dalis papildyta metodologine dalimi);
Baigusieji 5 kursą – studijų plano kopija, katedros protokolo išrašas, ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, trumpas (5-10 min.) PowerPoint atlikto darbo pristatymas, trečioji darbo dalis (ankstesnė dalis papildyta empirine dalimi).


Svarbu:

Metinėje doktorantų atestacijoje privalo dalyvauti tik 2 kursą (kai studijų trukmė 4 m.), 3 kursą (kai studijų trukmė 6 m.) baigę ir vėlesnių metų doktorantai.

Pastabos:

1. Einamaisiais metais įstojusieji doktorantai privalo pasirūpinti, kad jų katedrose patvirtinti planai (studijų planas, pasirinkta tema, vadovas) būtų perduoti doktorantūros komitetams, t.y. atsakingam mokslo prodekanui.
2. Pirmą kursą baigusieji doktorantai privalo pasirūpinti, kad jų protokolai būtų perduoti doktorantūros komitetams, t.y. atsakingam mokslo prodekanui.

Doktorantų atsiliepimai


Karina Doctoral studies require high involvement and motivation. That’s why these studies should be choosen by those who are not afraid of challenges, consistent work and of course have a clear vision of academic career. Mentioned studies contribute to a mature, independent personality development, because most of the responsibility during studies falls on the doctoral student. During your doctoral studies, you have a great opportunity to combine the existing practical and theoretical knowledge and to contribute to science with new ideas that can successfully serve in addressing some of the problems or developing new research areas. 

 

Adomavičiūtė Karina, graduates Ph. D in 2016

 

Yuanyuan

 

Ph. D study should be a journey: a journey to stimulate potentials of inventive and innovative academic works, a journey to forge determined and liberated characters, and a journey beyond imaginations. As our world has become a global village, creating and maintaining unfair advantages are becoming core issues for not only nations, organizations but also for researchers, which is why young people are encouraged to explore overseas study adventures.

I am from Guiyang, a less developed city of China. However, during my last 10 years, I spent time in different countries for different levels of studies and research activities. Choosing Vilnius University of Lithuania for my Ph. D level was a deliberative decision: Lithuania as a representative fast growing emerging market in Baltic region, an ideal country to connect Europe, and Vilnius University as one of the most renowned and spiritual inspiring universities with hundreds of years' history and reputation. And the decision has already been proved to be very wise.

For all researchers, there is freedom in Vilnius University to explore the background color of a zebra grey or black, so, welcome aboard.

Yuanyuan Liu, Ph. D student from 2015

 

Viktorija Cohen


One of the biggest challenges in doctoral studies is that doctoral studies represent an individual work, therefore you should be very motivated. Doctoral studies should be a choice of those who are not afraid of challenges and of those who see their future in academia.  I think that there is no point in putting so much effort only for the scientific degree.  Earning the doctoral degree is logical if you wish to be a part of academic activities: to teach, to participate in scientific projects, conferences, to write scientific articles and so on. For doctoral studies it is essential to be mature as a person, to have experience and to be able to use it.  Doctoral studies help group and systemize researches conducted in your area or topic of interest, extend your mindset, your worldview. Moreover, combined with your experience in the area of study and scientific analysis, you can make major contribution to science, propose new ideas, disclose a new view towards the problem, apply new or improve existing methods.

Viktorija Cohen, graduates Ph. D in 2013

 

Kfouri

Doctoral studies can be defined as a real and big challenge, since it requires lots of self-efforts and individual works. As a doctoral student, you will be embarking on one of the most intensive study experiences of your academic career so far. 

Unlike the undergraduate or Master’s study experience, research studies are more likely to involve longer and less structured periods in which to do your work.
As a doctoral student, you will have close, professional interaction with your main supervisor and other officially associated with your study, as well as many more informal working interactions.
During your doctoral studies, you can combine your experience and your scientific analysis, and then contribute to science, in proposing new ideas and adding values to the research’s topic, in order to make them useful and beneficial for the future researchers.

Georges Kfouri, Ph. D student from 2014