Doktorantūros studijos

Doktorantūra apima doktorantūros studijas, kryptingus mokslinius tyrimus, disertacijos rengimą ir gynimą. Vilniaus universitete doktorantūrą galima studijuoti nuolatine arba ištęstine forma. Nuolatinės (ištęstinės) doktorantūros trukmė – ketveri (šešeri) metai.


Daugiau informacijos apie VU doktorantūros studijas.

 

Priėmimo tvarka 2018 metams

Skelbiamas konkursas į ekonomikos ir vadybos mokslų krypties doktorantūros studijas Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakultete. 

Dokumentų pateikimo tvarka

Dokumentų pateikimo tvarka vyksta dviem etapais. 

Pirmame etape iki birželio 25 dienos stojantieji atsiunčia mokslinį projektą viena iš patvirtintų ekonomikos ir vadybos mokslų krypties doktorantūros disertacijos tematikų. Moksliniai projektai teikiami PDF formatu el. paštu adresu . Plačiau žiūrėkite apačioje pateiktus reikalavimus moksliniam projektui.

Antrame etape birželio 1-25 dienomis vyksta stojančiųjų į doktorantūros studijas 2018 m. prašymų registracija ir dokumentų teikimas VU doktorantūros studijų puslapyje. Stojantieji pateikia:

 1. prašymą leisti dalyvauti mokslo krypties doktorantūros atvirame konkurse, adresuotą fakulteto dekanui, kuriame nurodoma studijų forma (nuolatinė ar ištęstinė), pageidaujama viena iš patvirtintų ekonomikos ir vadybos mokslų krypties doktorantūros disertacijos tematikų ir finansavimo pobūdis (valstybės finansuojama ar ne).
 2. asmens dokumento kopiją ir, jei yra, pavardės keitimą liudijantis dokumentą;
 3. magistro kvalifikacinio laipsnio arba jam prilyginto aukštojo išsilavinimo diplomo ir jo priedų kopijas;
 4. gyvenimo aprašymą;
 5. dviejų tos krypties, į kurią stojama, mokslininkų rekomendacijas;
 6. savo mokslo darbų (jeigu tokių yra) kopijas.

Reikalavimai moksliniam projektui

Siūloma mokslinio projekto tema gali sutapti su viena iš patvirtintų ekonomikos ir vadybos mokslų krypties doktorantūros disertacijos tematikų arba nagrinėti siauresnio pobūdžio problemą. Sėkmingai įstojęs kandidatas temą ateityje galės keisti. Mokslinio projekto apimtis – iki 3000 žodžių.
Mokslinis projektas gali būti rašomas anglų arba lietuvių kalbomis, atsižvelgiant į faktą, kad vienas iš fakulteto strateginių tikslų - skatinti disertacijų rašymą anglų kalba.

Stojančiojo į doktorantūrą mokslinis projektas bus vertinamas pagal šiuos aspektus:

 • Projekto pavadinimas yra aiškus ir gerai apibūdinantis tyrimo klausimą.
 • Tyrimo klausimas yra aiškiai suformuluotas, aktualus ir gerai motyvuotas.

a. Koks centrinis tyrimo klausimas?
b. Kokia mokslinės problemos pagrindinė priežastis?
c. Kokie tyrimo tikslai ir uždaviniai?

 • Mokslinės problemos ištyrimo lygis yra išanalizuotas.

a. Koks yra dabartinis klausimo ištyrimo lygis?
b. Kokie yra pagrindiniai įnašai formuojant dabartinį klausimo ištyrimo lygį?
c. Kokiu būdu siūlomas projektas sukurs naujas ir vertingas žinias?

 • Teorinis pagrindas ir tyrimo metodologija yra aprašyti.

a. Kokie pagrindiniai teoriniai/empiriniai iššūkiai tiriant mokslinę problemą?
b. Kokie (kokio tipo) duomenys leis atlikti tyrimą?
c. Kokia numatoma tyrimo eiga ir etapiškumas?
d. Su kokiomis organizacijomis ar kitais tyrėjais reikės bendradarbiauti?
e. Ar projektas yra realistiškai įgyvendinamas?

 • Trumpas stojančiojo kvalifikacijos aprašymas.

a. Kokios ligšiolinės stojančiojo žinios ir patirtys leis sėkmingai atlikti tyrimą?
b. Kokių žinių įsigijimo prireiks?

Stojančiųjų vertinimo tvarka

Stojančiųjų į doktorantūrą moksliniai projektai anonimiškai vertinami mažiausiai dviejų recenzentų, kurie skiriami fakulteto Dekano įsakymu. Recenzentas kritiškai išnagrinėja pateiktąjį projektą ir parašo recenziją, kurioje įvertina mokslinį projektą pagal aukščiau įvardintus kriterijus, ir pasiūlo projekto lygį ir perspektyvą atspindintį įvertinimą 10 balų sistemoje.

Esant teigiamam (aukštesniam negu 4 balai) recenzentų įvertinimų vidurkiui, mokslinio projekto autorius kviečiamas į pokalbį su Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto priėmimo į doktorantūrą komisija. Pokalbio metu pretendentas atsako į recenzentų išsakytas pastabas bei komisijos narių jam užduodamus klausimus, kuriais siekiama išsiaiškinti pretendento motyvaciją bei pasirengimą studijoms doktorantūroje. Nustatydama galutinį mokslinio projekto ir pokalbio įvertinimą, komisija atsižvelgia į recenzentų balus bei pateiktas mokslininkų rekomendacijas.

Pokalbis su kandidatais vyks 2018 m. birželio 29 d. (penktadienį) 10.00 val. VU Ekonomikos ir verslo administravimo fakultete (Saulėtekio al. 9, II rūmai), 402 ir 403 auditorijose.

Stojančiojo į doktorantūrą konkursinio balo sandarą sudaro:

 • mokslinio projekto bei pokalbio įvertinimas (60%),
 • magistro arba jam prilyginto universitetinio diplomo priedo aritmetinis vidurkis (15%),
 • magistrinio darbo balas (15%),
 • mokslo publikacijų reikšmingumas įvertintas 10 balų sistemoje (10%).

Vadovaudamasi VU Mokslo Doktorantūros reglamentu, doktorantūros priėmimo komisija sudaro konkursinę eilę priimamų į valstybės finansuojamas vietas bei į mokamas vietas.

Doktorantūros studijų eiga

Studijų pradžia – spalio 1 dieną. Ne vėliau kaip dvi savaites nuo priėmimo į doktorantūrą doktorantas kartu su savo vadovu parengia individualią doktorantūros studijų, mokslinių tyrimų, rezultatų publikavimo ir daktaro disertacijos rengimo programą, kurioje turi būti nurodyti užduočių atlikimo terminai. Programoje turi būti numatyti moksliniai tyrimai bei studijuojami pasirenkamieji dalykai, kurių studijos baigiamos egzaminu.

Doktorantas kiekvienų studijų metų pabaigoje yra atestuojamas. Neatestuotas doktorantas Rektoriaus įsakymu šalinamas iš doktorantūros. Doktorantas taip pat gali būti pašalintas iš doktorantūros dėl elgesio, nesuderinamo su akademinės bendruomenės etikos normomis.

Disertaciją apgynusiam asmeniui daktaro laipsnį suteikia ir daktaro mokslo laipsnio diplomą išduoda universitetas. Daktaro mokslo laipsnio diplomo formą ir blankų gamybos, apskaitos ir registravimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Smulkesnė informacija teikiama Doktorantūros ir podoktorantūros skyriuje (Vilniaus universitetas, Centriniai rūmai, Universiteto g. 3, Vilnius, tel. 2687095, 2687094, 2687093)

Siūlomi projektai

Kviečiame esamus ir būsimus Ekonomikos krypties doktorantus prisijungti prie VU EVAF vykdomo aukšto lygio mokslo projekto „Naujas požiūris į optimalios valiutos erdvės teoriją heterogeninėje Europos Sąjungoje“ - Euro4Europe


Siūlome:

Tarptautinę mokslinę aplinką – galimybę dirbti su patyrusiais mokslininkais iš Čekijos (Brno Mendel universitetas, Austrijos (WIFO – Austrijos ekonomikos tyrimų institutas, Vienos Ekonomikos ir verslo universitetas), Vokietijos (Zeppelin universitetu iš Friedrichshafen) ir Lietuvos (Lietuvos banko Ekonomikos ir finansų tyrimų kompetencijos centras).

Prieigą prie tarptautinių įmonių duomenų bazių (pvz., Amadeus), išvyką į tarptautinę mokslinę konferenciją pristatyti pasirinktos projekto tyrimų temos rezultatus*.

Galimybę be disertacijos vadovo turėti dar ir konsultantą - konkrečios mokslo temos ekspertą.

Galimybę įsidarbinti projekte.

Galimybė būsimiems doktorantams prisijungti prie projekto komandos bus suteikta pasirinkus projekto „Euro4Europe” siūlomas tokias tyrimų tematikas: 

Verslo ciklų sinchronizavimas ir optimali valiutos erdvė
Business Cycle synchronization & Optimal currency area

Dinaminiai mikroduomenų modeliai ir regioninė verslo ciklų sinchronizacija
Dynamic models on micro-data and regional business cycle synchronization

Finansų krizės poveikio perdavimo mechanizmai ir verslo ciklų raida skirtinguose teritorinio suskaidymo lygmenyse
Transmission mechanisms of the financial crisis and the evolution of business cycles at different levels of territorial disaggregation

 

Pasirinkus disertacijos temą, atitinkančią projekto tematiką, priimant  kandidatą į doktorantus bus atsižvelgta į jo pasirinkimą dalyvauti fakulteto vykdomame projekte.

Dėl detalesnės informacijos apie projektą kreiptis į doc. dr. L. Urbšienę, 

Projekto laikotarpis: 2018 m. sausio 8 d. – 2022 m. sausio 7 d.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.

Projekto vykdytojas:naujiena2018 02 05

 

 

 

 

 

 

Ekonomikos ir vadybos mokslo krypčių egzaminų aprašai

Informaciją apie doktorantūros programas rasite čia.

Pagrindiniai doktorantūros studijų reglamentai

Metinės doktorantų atestacijos doktorantūros komitetuose tvarka (pakoreguota 2017.04)

Metinėje doktorantų atestacijoje (lapkričio mėn.) doktorantūros komitete doktorantams reikia pateikti šiuos dokumentus ir veiklas:

Studijuojantiems 4 metų trukmės studijose

Baigusieji 1 kursą – katedros protokolo išrašas, ataskaita už ataskaitinį laikotarpį;
Baigusieji 2 kursą – katedros protokolo išrašas, ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, trumpas (5 min.) PowerPoint atlikto darbo pristatymas (problema, disertacijos idėja, teorinis pagrindas, numatomo tyrimo modelis), pirmoji darbo dalis (teorinė dalis);
Baigusieji 3 kursą – katedros protokolo išrašas, ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, trumpas (5-10 min.) PowerPoint atlikto darbo pristatymas, pirmoji ir antroji darbo dalis (disertacijos idėja, teorinė, metodologinė ir pradžia empirinės dalies);
Baigusieji 4 kursą (vėluojantys ginti) - katedros protokolo išrašas, ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, trumpas (5-10 min.) PowerPoint atlikto darbo pristatymas, trečioji darbo dalis (preliminari disertacijos versija).

Studijuojantiems 6 metų trukmės studijose

Baigusieji 1 kursą – katedros protokolo išrašas, ataskaita už ataskaitinį laikotarpį;
Baigusieji 2 kursą – katedros protokolo išrašas, ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, pirmoji darbo dalis (preliminari mokslinės literatūros apžvalga);
Baigusieji 3 kursą – studijų plano kopija, katedros protokolo išrašas, ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, trumpas (5 min.) PowerPoint atlikto darbo pristatymas (problema, disertacijos idėja, teorinis pagrindas, numatomo tyrimo modelis), parengta darbo dalis (baigta ankstesnė dalis papildyta ir metodologine dalimi);
Baigusieji 4 kursą – katedros protokolo išrašas, ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, trumpas (5-10 min.) PowerPoint atlikto darbo pristatymas, parengta darbo dalis (ankstesnė dalis papildyta metodologine dalimi);
Baigusieji 5 kursą – studijų plano kopija, katedros protokolo išrašas, ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, trumpas (5-10 min.) PowerPoint atlikto darbo pristatymas, trečioji darbo dalis (ankstesnė dalis papildyta empirine dalimi).


Svarbu:

Metinėje doktorantų atestacijoje privalo dalyvauti tik 2 kursą (kai studijų trukmė 4 m.), 3 kursą (kai studijų trukmė 6 m.) baigę ir vėlesnių metų doktorantai.

Pastabos:

1. Einamaisiais metais įstojusieji doktorantai privalo pasirūpinti, kad jų katedrose patvirtinti planai (studijų planas, pasirinkta tema, vadovas) būtų perduoti doktorantūros komitetams, t.y. atsakingam mokslo prodekanui.
2. Pirmą kursą baigusieji doktorantai privalo pasirūpinti, kad jų protokolai būtų perduoti doktorantūros komitetams, t.y. atsakingam mokslo prodekanui.

Doktorantų atsiliepimai

Karina Doctoral studies require high involvement and motivation. That’s why these studies should be choosen by those who are not afraid of challenges, consistent work and of course have a clear vision of academic career. Mentioned studies contribute to a mature, independent personality development, because most of the responsibility during studies falls on the doctoral student. During your doctoral studies, you have a great opportunity to combine the existing practical and theoretical knowledge and to contribute to science with new ideas that can successfully serve in addressing some of the problems or developing new research areas. 

 

Adomavičiūtė Karina, graduates Ph. D in 2016

 

Yuanyuan

 

Ph. D study should be a journey: a journey to stimulate potentials of inventive and innovative academic works, a journey to forge determined and liberated characters, and a journey beyond imaginations. As our world has become a global village, creating and maintaining unfair advantages are becoming core issues for not only nations, organizations but also for researchers, which is why young people are encouraged to explore overseas study adventures.

I am from Guiyang, a less developed city of China. However, during my last 10 years, I spent time in different countries for different levels of studies and research activities. Choosing Vilnius University of Lithuania for my Ph. D level was a deliberative decision: Lithuania as a representative fast growing emerging market in Baltic region, an ideal country to connect Europe, and Vilnius University as one of the most renowned and spiritual inspiring universities with hundreds of years' history and reputation. And the decision has already been proved to be very wise.

For all researchers, there is freedom in Vilnius University to explore the background color of a zebra grey or black, so, welcome aboard.

Yuanyuan Liu, Ph. D student from 2015

 

Viktorija Cohen


One of the biggest challenges in doctoral studies is that doctoral studies represent an individual work, therefore you should be very motivated. Doctoral studies should be a choice of those who are not afraid of challenges and of those who see their future in academia.  I think that there is no point in putting so much effort only for the scientific degree.  Earning the doctoral degree is logical if you wish to be a part of academic activities: to teach, to participate in scientific projects, conferences, to write scientific articles and so on. For doctoral studies it is essential to be mature as a person, to have experience and to be able to use it.  Doctoral studies help group and systemize researches conducted in your area or topic of interest, extend your mindset, your worldview. Moreover, combined with your experience in the area of study and scientific analysis, you can make major contribution to science, propose new ideas, disclose a new view towards the problem, apply new or improve existing methods.

Viktorija Cohen, graduates Ph. D in 2013

 

Kfouri

Doctoral studies can be defined as a real and big challenge, since it requires lots of self-efforts and individual works. As a doctoral student, you will be embarking on one of the most intensive study experiences of your academic career so far. 

Unlike the undergraduate or Master’s study experience, research studies are more likely to involve longer and less structured periods in which to do your work.
As a doctoral student, you will have close, professional interaction with your main supervisor and other officially associated with your study, as well as many more informal working interactions.
During your doctoral studies, you can combine your experience and your scientific analysis, and then contribute to science, in proposing new ideas and adding values to the research’s topic, in order to make them useful and beneficial for the future researchers.

Georges Kfouri, Ph. D student from 2014

 

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos