ERASMUS+ konkurso atrankos taisyklės

1. ERASMUS+ studijų užsienyje vietos skiriamos studijoms konkrečiuose universitetuose, kurie yra mūsų fakulteto  ERASMUS+ partneriai.

2. ERASMUS+ sutartys nėra sudaromos siaurų specializacijų studentų mainams. Jos detalizuojamos tik tam tikrai studijų krypčiai. Šios kryptys yra tik sąlyginės, nes EVAF siūlomos programos (ekonomikos, vadybos ir pan.) visada yra „mišrios“, t.y. daugelis ekonominių-verslinių disciplinų siūloma skirtingose programose besimokantiems studentams. Visos Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto turimos ERASMUS+ vietos iš esmės yra atviros visų krypčių ir visų specializacijų studentams – su sąlyga, kad pasirinktame universitete yra galimybės suplanuoti studijų programą, atitinkančią studento studijų kryptį ir lygį.

3. ERASMUS+ sutartyse įvardijami mainų lygiai – bakalauras, magistrantūra, doktorantūra – yra tik sąlyginiai, o ne imperatyvūs. Bakalauro lygio studentai gali pretenduoti į magistrantams ir doktorantams skirtas vietas (ir atvirkščiai) bei laimėti konkursą su sąlyga, kad neatsiras tinkamo nurodyto lygio kandidato ir užsienio universitetas kandidatą priims. Kandidato tinkamumas vertinamas pagal jo/jos konkursinį balą, kurio sudarymo taisyklės pateiktos žemiau. Gauti užsienio universiteto sutikimą priimti laimėtoju nominuotą kandidatą yra paties laimėtojo rūpestis; tokį sutikimą nulemia aukščiau minėtos kandidato galimybės susidaryti tinkamą (lygio bei turinio požiūriu) studijų užsienyje programą.

4. SVARBU! Atranka, t.y. sprendimas kas konkrečiai pasinaudos finansavimu išvykai į konkretų universitetą, vykdoma pagal paraiškas į atskiras aukštąsias mokyklas (universitetus). 

Konkursinis balas yra apskaičiuojamas remiantis šia formule: KB = 0.5*SV + 0.4*ME + 0.1*S. SV – dviejų paskutinių sesijų svertinis vidurkis (bakalauro pakopos studentams); bakalauro diplomo priedo vidurkis (pirmajame semestre studijuojantiems magistrantams) arba pirmosios sesijos vidurkis (antrajame semestre studijuojantiems magistrantams); išlaikytų visų doktorantūros egzaminų vidurkis arba magistro diplomo priedo vidurkis doktorantams. Rekomenduojama, kad kandidato vidurkis būtų ne žemesnis kaip „8“ (privalomas reikalavimas magistrams: pridėti bakalauro ar kitų ankstesnių studijų vidurkį iliustruojantį dokumentą). SVARBU: studentų, kurių svertinis sesijų vidurkis yra žemesnis nei “7”, paraiškos nebus svarstomos.

ME – motyvacinio esė įvertis (1-10 balų),

Motyvacinis esė turėtų:

  • aiškiai ir įtikinamai pademonstruoti, ko pretendentas tikisi ir ko siekia iš studijų užsienyje; ką jos jam duos tokio, ko jis negautų VU; kodėl jis nori studijuoti būtent tame/tuose universitete(-uose), kurį(-iuos) renkasi ir pan.;
  • atskleisti tas pretendento savybes (įgūdžius, patirtį, žinias ir kt.), kurios tiesiogiai neatsispindi jo pažymių vidurkyje ir kurios padėtų susidaryti įspūdį apie jo pasirengimą studijoms užsienyje.

S – studento savanorystės rodiklis, grindžiamas savanoryste „globojant“ užsienio studentus Lietuvoje (mentorystė, dalyvavimas ESN veiklose), aktyviu dalyvavimu VU SA ar kitose savanoriškose veiklose per 6 mėn. laikotarpį iki planuojamos ERASMUS+ atrankos (privalomas reikalavimas: į pokalbį atnešti dokumentą, pagrindžiantį savanorystę). Savanorystės sąvoka yra apibrėžiama kaip savo noru pasirinkta veikla, už kurią negaunamas joks finansinis atlygis ir kuri yra naudinga kitam žmogui ar žmonių grupei. Dalyvavimas būreliuose, sporto varžybose ar kitose užklasinėse veiklose nėra įskaitomas, nebent studentas savanoriauja organizacinėse renginio veiklose (t.y. ne kaip dalyvis). 

5. SVARBU! Renkantis universitetą būtinai pasitikrinkite ar Jūsų turimos užsienio kalbos žinios atitinka priimančio universiteto reikalavimus.

Kandidatui, kurio užsienio kalbos žinios neatitinka keliamų reikalavimų, vieta pasirinktame universitete nebus skiriama!

6. Pagal ERASMUS+ programos taisykles tas pats studentas toje pačioje studijų pakopoje išvykti mobilumo veikloms gali ne ilgesniam nei 12 mėn. laikotarpiui (toje pačioje pakopoje jis gali išvykti kelis kartus studijoms ir/arba praktikai). Pirmenybė ERASMUS+ atrankos (studijoms) konkurse yra teikiama pirmą kartą vykstantiems studijuoti pagal šią mainų programą!

7. Nei bakalauro, nei magistro studijose studijuojantys studentai negali pretenduoti išvykai paskutinio studijų semestro metu, nes tai neigiamai veikia studijų baigimo procesą.

8. Atrankos metu kandidatui nėra suteikiama galimybė pildyti ar detalizuoti registracijos formoje ar motyvaciniame laiške pateiktų duomenų.

9. Laimėtojų sąrašai, kartu su pretendentų atrankos lentele, skelbiami viešai. Kiekvienas studentas gali pats įsitikinti, kodėl jis laimėjo ar pralaimėjo konkursą į pretenduotą išvyką.

10.Jeigu priimančiojo universiteto "imlumo" kvota didesnė, negu jam skirtų finansuojamų vietų skaičius, tada į tą universitetą su "nuline" stipendija gali vykti tie studentai, kurie nelaimėjo stipendijos, bet savo paraiškoje nurodė sutinkantys vykti į pasirinktus universitetus "nulinuko" statusu.
11. Pretendentas atsisakantis patvirtintos galimybės vykti į užsienio universitetą privalo pateikti laisvos formos prašymą ir atsisakymo priežastį pagrindžiantį dokumentą, kitaip jis netenka galimybės dalyvauti ERASMUS+ atrankoje kitame semestre.

12. Kai dėl kokių nors priežasčių finansuojamos vietos laimėtojas atsisako išvykos, toji finansuojama vieta siūloma studentui esančiam „atsarginiame“ sąraše (tačiau nebūtinai į tą universitetą, į kurį jie pradžioje buvo atrinktas), arba aukščiausią konkursinį balą turinčiam konkurso dalyviui sutikusiam vykti į užsienio universitetą be stipendijos.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos