Atmintinė studentui

Šioje atmintinėje pateikiama VU Ekonomikos ir verslo administravimo (VU EVAF) studentams (bakalauro ir magistro pakopos) aktuali informacija apie studijų procesą.

VU INFORMACINĖ SISTEMA (VU IS)

Kad galėtumėte naudotis VU biblioteka, informacine sistema bei laikyti egzaminus egzaminavimo centre, pirmiausiai turite užsiregistruoti VU e. tapatybių valdymo sistemoje: įvesti savo asmens kodą (tik LR piliečiai), gimimo datą, studento registracijos numerį (teirautis savo studijų programos koordinatorės), pasirinkti kalbą, sugalvoti slaptažodį, kuris taip pat bus naudojamas jungiantis prie virtualios mokymo aplinkos (VMA) bei VU informacinės sistemos (VU IS). Užsiregistravus e. tapatybių valdymo sistema sugeneruos prisijungimo vardą, kuris ir bus naudojamas norint prisijungti tiek prie VU IS, tiek prie VMA.

LIETUVOS STUDENTO PAŽYMĖJIMAS (LSP)

Norėdami pasigaminti Lietuvos studento pažymėjimą, turėtumėte užsiregistruoti www.lsp.lt tinklalapyje ir užsisakyti pažymėjimą. Pažymėjimas reikalingas, norint naudotis biblioteka, viešojo transporto nuolaidomis ar laikant egzaminus.

PAŽYMOS IR KITI DOKUMENTAI

Jei Jums reikia studijas patvirtinančios pažymos ar kito su studijomis susijusio dokumento, turėtumėte kreiptis į savo programos studijų koordinatorę. Dokumentus taip pat galima užsisakyti ir naudojantis VU IS. Dokumentai gali būti siunčiami skenuoti į Jūsų el. paštą, o originalus pasiimti galite fakulteto Studijų skyriuje.

REGISTRACIJA Į DALYKUS

Pasirenkamieji dalykai

VU studijų informacinėje sistemoje turite užsiregistruoti į kito semestro pasirenkamuosius studijų dalykus semestro pabaigoje: pavasario semestrui – iki gruodžio 15 d., rudens semestrui – iki gegužės 15 d. Jei esate pirmojo semestro studentas – į pasirenkamuosius dalykus privalote registruotis per pirmas dvi semestro savaites.
Taip pat turite teisę išsiregistruoti iš pasirinktų studijų dalykų ir vietoje jų pasirinkti kitus studijų dalykus, bet ne vėliau kaip per dvi prasidėjusio semestro savaites.

Bendrųjų universitetinių studijų (BUS) dalykai

Jei BUS dalykas numatytas rudens semestre – registracija prasideda gegužės mėn. pirmomis dienomis ir vyksta iki gegužės 15 d. Papildoma registracija vyksta rugsėjo mėn. pirmas dvi savaites.
Jei BUS dalykas numatytas pavasario semestre – registracija prasideda gruodžio mėn. pirmomis dienomis ir vyksta iki gruodžio 15 d. Papildoma registracija vyksta vasario mėn. pirmas dvi savaites.
Apie tikslią registracijos pradžios datą informuojama elektroniniu pranešimu, siunčiamu VU studento el. pašto adresu. Kiekvienam semestrui sudaromas naujas BUS dalykų sąrašas, pateikiamas BUS tinklapyje.

Svarbu: galite rinktis tik kituose VU fakultetuose dėstomus BUS dalykus, kurie nesusiję su jūsų studijuojama programa.

STUDIJŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS

Per pirmąją dalyko paskaitą dėstytojas supažindina studentus su dalyko aprašu, pasiekimų vertinimo būdais, tvarka, vertinimo kriterijais ir atsiskaitymo reikalavimais. Reikalavimai, nurodyti per pirmąją paskaitą, semestro metu negali būti keičiami. Kurso aprašas talpinamas VU informacinėje sistemoje, prie dalyko pavadinimo paspaudus „aprašymas“.
Universitete gali būti atliekamas nuolatinis, tarpinis ir galutinis studijų dalyko studijų pasiekimų vertinimas raštu (taip pat kompiuteriu) arba žodžiu.
Jei negalite į galutinį dalyko vertinimą atvykti tvarkaraštyje nurodytu laiku dėl ligos arba kitos svarbios priežasties, galite fakulteto dekanui pateikti prašymą leisti galutinį dalyko vertinimą rengti kitu laiku, bet ne vėliau kaip per dvi savaites nuo naujo semestro pradžios. Tam, kad pateiktumėte prašymą, turite kreiptis į savo studijų programos koordinatorių per 3 darbo dienas po galutinio dalyko vertinimo ar tarpinio atsiskaitymo, su gydytojo pažyma, kurioje būtų nurodyta neatvykimo priežastis ir data, ir koordinatorius jums padės užpildyti prašymą. Jei dėl objektyvių priežasčių negalite atvykti į fakultetą per 3 darbo dienas, privalote apie neatvykimo priežastį informuoti atsiradus pirmai galimybei.


Apeliacija

Jei nesutinkate su galutiniu dalyko įvertinimu (išskyrus baigiamųjų egzaminų ir baigiamojo darbo gynimo įvertinimus), turite teisę motyvuotu raštu kreiptis į fakulteto ginčų nagrinėjimo komisiją. Apeliaciją turite pristatyti savo studijų koordinatoriui ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo galutinio dalyko įvertinimo paskelbimo dienos. Apeliacijoje privalote motyvuotai aprašyti, kodėl nesutinkate su galutiniu rezultatu ir nurodyti siekiamą apeliacijos rezultatą.

Dėl tarpinių atsiskaitymų, galutinio dalyko studijų pasiekimų vertinimo, baigiamojo egzamino ar baigiamojo darbo gynimo procedūrinių pažeidimų – apeliaciją turite pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po tarpinių atsiskaitymų, galutinio dalyko studijų pasiekimų vertinimo, baigiamojo egzamino ar baigiamojo darbo gynimo dienos. Apeliacijoje privalote nurodyti tikslų procedūrinį pažeidimą ir siekiamą apeliacijos rezultatą.

STIPENDIJOS

Universitetas skiria šias finansinės paramos rūšis: skatinamoji stipendija, vienkartinė socialinė stipendija, vienkartinė tikslinė stipendija, vardinė stipendija, profesinių pedagogikos studijų stipendija, užsieniečio studento stipendija, doktoranto stipendija. Šių stipendijų skyrimo tvarką nustato Vilniaus universiteto stipendijų nuostatai.

Dėl detalesnės informacijos apie stipendijas galite kreiptis į VU Studentų atstovybę

ĮMOKOS UŽ STUDIJAS, PASKOLOS

Studijų kaina nurodoma studijų sutartyje. Semestro studijų įmoka apskaičiuojama, padauginus studijų kredito kainą iš studijų semestre studijuojamų kreditų skaičiaus.

Studentas (asmuo, studijuojantis pagal laipsnį suteikiančią Universiteto studijų programą) studijų kainą semestrui sumoka iki pirmojo semestro pirmojo mėnesio pabaigos.

Klausytojas (asmuo, studijuojantis atskirus Universitete dėstomus studijų dalykus ar modulius) studijų įmokas turi sumokėti per 15 darbo dienų po studijų sutarties pasirašymo dienos. Laisvojo klausytojo sutarties kaina lygi 1 studijų kredito kainai, padaugintai iš dalyko kreditų skaičiaus.

Studijų įmokų atidėjimas, sumažinimas, mokėjimas dalimis

Atidėta, sumažinta ar leista mokėti dalimis gali būti tik semestro studijų įmoka ir įmoka už dalyką. Studijų įmoką galite mokėti ne daugiau nei trimis dalimis. Pirmoji studijų įmokos dalis turi sudaryti bent 30 proc. visos sumos ir turi būti sumokama iki semestro pirmojo mėnesio paskutinės dienos. Likusias įmokas privalote sumokėti iki: gruodžio 1 d. (rudens semestre) ir gegužės 1 d. (pavasario semestre).
Jei esate pateikę prašymą dėl paskolos studijų įmokai sumokėti, visos studijų įmokos sumos mokėjimo terminas, fakulteto dekano sprendimu, gali būti atidėtas iki paskolos gavimo, bet ne ilgiau nei iki gruodžio 1 d. (rudens semestre) ir gegužės 1 d. (pavasario semestre).
Įmokų mokėjimo būdai
Įmoką už studijas galima sumokėti naudojantis elektroninės bankininkystės paslauga „Swedbank" arba SEB banke.

Vilniaus Universiteto rekvizitai

„Swedbank", AB
Įmokos kodas –103027
Įmokos pavadinimas – Studijų įmoka
Gavėjas – Vilniaus universitetas
Gavėjo kodas – 211950810
Gavėjo bankas – „Swedbank", AB
Banko kodas – 73000
SWIFT kodas – HABALT22
Gavėjo sąskaita – LT377300010094318310
Mokėtojo (kliento) kodas – nurodyta studento duomenų bazėje suformuotame kvite (6 simboliai)
Mokėjimo paskirtis – nurodyta studento duomenų bazėje suformuotame kvite (8 simboliai) 
SEB bankas, AB
Payment code – 3005000
Payment title – Studijų įmoka
Recipient – Vilniaus universitetas
Recipient‘s code – 211950810
Recipient‘s bank – SEB bankas, AB
Bank code – 70440
SWIFT code – CBVILT2X
Account –LT087044060001101389
Payer‘s (client) code –listed in student‘s VU IS database-generated receipt (6 symbols)
Payment purpose – listed in student‘s VU IS database-generated receipt (8 symbols)Išsami informacija https://www.vu.lt/studijos/studentams/studijas-reglamentuojantys-dokumentai (VU įmokų už studijas mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarkos aprašas)

NEIŠLAIKIUS EGZAMINO PERLAIKYMO

Jei pasibaigus dalyko egzamino perlaikymo terminui turite ne daugiau kaip 15 studijų kreditų apimties skolų arba akademinių skolų ir norite tęsti studijas, galite:

1) Perlaikyti dalyką eksternu tam savarankiškai pasiruošus. Dėl eksterno perlaikymo kreipkitės į savo studijų programos koordinatorių. Eksterno kaina lygi 25 proc. kurso kainos. Įmoka už dalyko perlaikymą turi būti sumokėta ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki perlaikymo. Eksternu dalyko egzaminą paskutinio kurso studentai dekano leidimu gali perlaikyti vėliausiai per paskutinį semestrą arba iki baigiamųjų darbų gynimo. Eksterno statusu galite laikyti visų studijų programos dalykų egzaminus, išskyrus BUS dalyką, profesinę praktiką, bakalauro baigiamąjį darbą, baigiamąjį egzaminą, magistro baigiamąjį darbą. Jei neišlaikote egzamino eksternu, turite kartoti dalyką. Jei esate paskutinio semestro studentas – turite stabdyti studijas ir lankyti kursą kaip laisvasis klausytojas.

2) Kartoti dalyko studijas. Užpildyti prašymą galite kreipdamiesi į savo studijų programos koordinatorių. Kurso kartojimo kaina lygi 1 studijų kredito kainai padaugintai iš dalyko kreditų skaičiaus. Įmoka už dalyko (modulio) kartojimą sumokama iki semestro, kuriame dėstomas dalykas (modulis), pirmojo mėnesio pabaigos.

3) Jei dalykas nebedėstomas – galite pakeisti dalyką kitu ir tęsti studijų programos vykdymą (galioja tik pasirenkamiesiems ir BUS dalykams).

Svarbu: Daugiau kaip 15 studijų kreditų apimties skolų ir (arba) akademinių skolų turintis studentas yra šalinamas iš Universiteto už nepažangumą.

STUDIJŲ NUTRAUKIMAS

Norėdami nutraukti studijas, turėtumėte kreiptis į savo studijų programos koordinatorę ir parašyti prašymą dekanei. Nutraukus studijas studijų įmoka gali būti grąžinama, tačiau priklausomai nuo to, kada studentas nutraukė studijų sutartį, ji gali būti proporcingai mažinama (už kiekvieną praėjusį semestro mėnesį grąžinama studijų įmoka mažinama 20%).

STUDIJŲ STABDYMAS

Dėl įvairių asmeninių, finansinių ar kitų priežasčių galite stabdyti studijas ar pasiimti akademines atostogas (dėl ligos, vaiko priežiūros). Studijos stabdomos, akademinės atostogos sutiekiamos 1 metų laikotarpiui. Pasibaigus studijų stabdymo laikotarpiui, turėsite parašyti prašymą grąžinti Jus į studijas. To nepadarius, būsite šalinamas iš studentų sąrašų kaip nestudijuojantis.

IŠANKSTINĖ SESIJA

Esant svarbiai priežasčiai (praktika, suplanuoti vizitai pas gydytojus) iki Fakulteto administracijos patvirtintos datos galite teikti prašymus dėl egzaminų laikymo išankstinės sesijos metu. Prašymai turi būti adresuoti studijų prodekanei ir teikiami studijų programos koordinatorei kartu su išankstinės sesijos būtinybę patvirtinančiais dokumentais. Studijų prodekanei patvirtinus prašymą, būsite apie tai informuojami, o išankstinės sesijos egzaminų laikai bus skelbiami internetiniame tvarkaraštyje. Išankstinė egzaminų sesija vyksta per paskutines dvi semestro savaites, prieš prasidedant reguliariai egzaminų sesijai.

MAINŲ GALIMYBĖS

Universitetas savo studentams siūlo studijų mainus pagal dvišales sutartis, Erasmus+ studijų mainus bei Erasmus+ praktiką. 2019/2020 m. pavasario semestro studijoms pagal dvišalius mainus paraiškos priimamos iki 2019 m. spalio 1 d., o 2019/2020 m. pavasario semestro studijoms pagal Erasmus+ programą registracija vyksta iki 2019 m. rugsėjo 22 d. Erasmus+ praktiką galima atlikti tiek vasaros atostogų metu (minimali praktikos trukmė – 2 mėnesiai) arba per 12 mėnesių nuo studijų baigimo, tačiau paraiška turi būti patvirtinta dar iki studijų baigimo.

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos