Dažnai užduodami klausimai

Prisijungimas prie IS ir studentų el. pašto

Visa informacija apie studijų procesą studentui pateikiama prisijungus jam prie Informacinės sistemos (toliau IS) ir susikūrus Virtualią studento darbo vietą.
VU Informacinėje sistemoje esanti virtuali studento darbo vieta – tai visos studijų informacijos, susijusios su konkrečiu studentu, saugykla internete.
Nuo 2011 m. rudens semestro studentams el. paslaugų (el. paštas, VU Informacinė sistema, Eduroam, VPN ir kt.) užsakymas bei valdymas prieinami per vieningą E. tapatybių valdymo sistemą.

VU E.tapatybių valdymo sistema

Susikurti naudotojo paskyrą E. tapatybių valdymo sistemoje galima adresu https://idm.vu.lt .
Jei anksčiau sistemoje nesiregistravote, tai reikėtų padaryti, nepaisant to, kad ir anksčiau naudojotės VU el. paštu bei VU informacine sistema. Neregistruoti naudotojai negali pasikeisti senų ir pamirštų slaptažodžių, kurie galioja visose užsakytose el. paslaugose, atnaujinti el. pašto adresų, užsisakyti kitų el. paslaugų.
Plačiau apie registraciją VU E. tapatybių valdymo sistemoje https://www.ittc.vu.lt/prieiga-prie-tinklo/vu-e-tapatybiu-valdymo-sistema

VU El. paštas

VU el. pašto dėžutės skiriamos VU studentams mokymosi universitete laikotarpiui. Baigus arba nutraukus studijas, el. pašto dėžutė nustatyta tvarka yra panaikinama. Plačiau https://www.ittc.vu.lt/e-bendravimo-priemones/el-pastas/sukurimas-ir-panaikinimas
VU studentams skiriami adresai:
 Studentams skiriama 550 MB diskinės vietos el. pašto serveryje (250 MB INBOX katalogui ir 300 MB visiems kitiems failams ir katalogams)
Registruotis gali:
• Šių metų stojimo rezidentai ir ankstesnių metų stojimo bakalauro ir magistrantūros pakopų studentai - nuo rugpjūčio 25 d.;
• Šių metų stojimo bakalauro ir magistrantūros studentai - nuo rugsėjo 1 d.;
• Šių metų stojimo doktorantai - nuo spalio 1 d.

Dėmesio!
• Slaptažodį galite keisti bet kada, tačiau pasibaigus slaptažodžio galiojimo terminui, t. y. po 84 dienų, sistema automatiškai paprašys jį pakeisti.
• Baigus studijas, VU elektroninio pašto dėžutės naikinamos nustatyta tvarka.
• Apie ERASMUS programos studentus VU studentų DB duomenų nėra, todėl savarankiškai VU el. pašto dėžutės užsisakyti jie negali. ERASMUS programos studentus prašome kreiptis į studijų kuratorius.

VU Informacinė sistema

Studentas, prisijungęs prie IS:
• mato savo asmens duomenis, išrašus iš įsakymų, studijų programos planą, sesijos tvarkaraštį, sesijos rezultatus, vietą geriausiai besimokančiųjų eilėje, informaciją apie gautas išmokas (stipendijas) ir kt.;
• atsispausdinti įmokų už studijas kvitus;
• pasirinkti laisvuosius ir pasirenkamuosius dalykus;
• talpinti rašto darbus į Elektroninių dokumentų informacinę sistemą (ETD);
Daugiau informacijos apie studijų procesą rasite adresu http://www.vu.lt/lt/studijos/studentams/studiju_procesas/
Norint prisijungti prie IS, studentui reikia registruotis VU e-Tapatybių valdymo sistemoje ir užsisakyti elektroninę paslaugą - „Prieiga prie universiteto Informacinės sistemos“.
Prisijungti prie Informacinės sistemos galima adresu: https://is.vu.lt/
Darbo su Informacine sistema ypatumai: sesijos trukmė – 30 min. Jei šiuo laikotarpiu bus atlikti kokie nors veiksmai su duomenų baze, sesija bus pratęsta. Jei sesija baigsis, gausite apie tai pranešimą. Norint tęsti darbą, reikės išnaujo prisijungti prie IS. Nepamirškite užbaigti darbo su IS, nes tai garantuos, kad niekas nepasinaudos sistema, jei galės prieiti prie kompiuterio, palikto be priežiūros. Tam pasirinkite meniu punktą – „Baigti darbą su IS“.
Kilus neaiškumams ar problemoms kreipkitės į Naudotojų aptarnavimo grupę: tel. +370 5 236 6200, el.paštu:

Studentų pažymėjimai

Lietuvos studento pažymėjimas (LSP), suteikiantis teisę naudotis aukštosios mokyklos inventoriumi, reikalingas laikant egzaminus bei tiesiog būtinas kiekvienam studentui. LSP taip pat suteikia teisę naudotis šalies viešojo transporto nuolaidomis (ir net integruotu viešojo transporto bilietu!) bei įvairiais tik studentams skirtais pasiūlymais visoje Lietuvoje.
Studentas, baigęs ar nutraukęs studijas Vilniaus universitete, pažymėjimą privalo grąžinti Vilniaus universiteto Studentų atstovybei . (Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK-783 „Dėl Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 28 p.: „Studentai, baigę arba nutraukę studijas, LSP privalo grąžinti platintojui jo nustatytais terminais“.)
Laisviesiems klausytojams LSP neišduodami, nes tai prieštarauja įstatymui – laisvieji klausytojai neturi studento statuso.
http://www.efsa.lt/lsp.htm

Mokėjimo už studijas tvarka

Bakalauro studijos

Nuolatinių sesijinių, po kolegijų ir aukštesniųjų mokyklų studijų studentų DĖMESIUI
Studijų įmoką už 2017/2018  m.m.rudens semestrą būtina susimokėti nuo 2017 m. rugsėjo mėn. 1 d. iki 2017 m. rugsėjo mėn. 30 d. 
Studentai, negalintys susimokėti visos studijų įmokos, prašymus pateikia iki 2017 m. rugsėjo mėn. 30 d.

Prašymų formos:


Magistrantūros studijos

Studijų įmoką už 2017/2018  m.m. rudens semestrą būtina susimokėti nuo nuo 2017 m. rugsėjo mėn. 1 d. iki 2017 m.rugsėjo mėn. 30 d. 
Studentai, negalintys susimokėti visos studijų įmokos, prašymus pateikia iki 2017 m. rugsėjo mėn. 30 d.

Prašymų formos:


Informacija apie valstybės paskolas ir finansinę paramą studentams

Įsigaliojus Mokslo ir studijų įstatymui, Vyriausybė patvirtino naują Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašą. Pagal naująjį paskolų išdavimo tvarkos aprašą yra teikiamos valstybės paskolos ir valstybės remiamos paskolos, kur pirmosios teikiamos iš valstybės lėšų, o pastarosios - iš kredito įstaigų lėšų.
Plačiau http://www.vu.lt/studijos/studiju-procesas/finansine-parama#stipendijos
Universitete studentams skiriamos šios finansinės paramos rūšys: skatinamoji stipendija, socialinė stipendija, vienkartinė socialinė stipendija, vienkartinė tikslinė stipendija, vardinė stipendija, užsieniečio studento stipendija, doktoranto stipendija ir gydytojo rezidento stipendija. Šių stipendijų skyrimo tvarką nustato VU stipendijų nuostatai.
Apie stipendijas ir finansinę paramą studentams galite pasiskaityti http://www.vu.lt/studijos/studiju-procesas/finansine-parama#stipendijos

Akademinių skolų likvidavimo tvarka

Akademinė skola – tai per egzamino (įskaitos) perlaikymą neišlaikytas egzaminas (įskaita).

1. Pasibaigus egzaminų (įskaitų) perlaikymo terminui ne daugiau kaip 15 kreditų apimties akademinių skolų turintis studentas, norintis tęsti studijas, turi kreiptis į akademinio kamieninio padalinio vadovą su prašymu leisti pakartoti atitinkamų dalykų (modulių) ar modulių dalių studijas ir tęsti studijų programos vykdymą. Studentas gali kartoti visus dalykus (modulius), tačiau tik pasirenkamus dalykus (modulius) ir bendrauniversitetinius dalykus gali keisti kitais dalykais (moduliais). Jei dėl studijų plano pakeitimo privalomas dalykas (modulis) nebedėstomas, tai studijų programos, kuriai priklauso studentas, komitetas pasiūlo dalyką, kuriuo gali būti pakeistas nebedėstomas dalykas.

2. Baigiamojo kurso studentams, pasibaigus priešpaskutinio studijų semestro galutiniam egzaminų perlaikymo terminui ir (ar) paskutinio studijų semestro galutiniam egzaminų terminui, turintiems ne daugiau kaip 15 kreditų apimties skolų ir (arba) akademinių skolų, Fakulteto dekanas gali leisti atitinkamus dalykus (modulius) dar vieną kartą laikyti eksternu iki baigiamųjų darbų gynimo (baigiamųjų egzaminų laikymo) pradžios. Eksterno statusu studentas gali laikyti visų studijų programos dalykų (modulių) egzaminus, išskyrus šiuos dalykus (modulius): Bendrųjų universitetinių studijų dalykas (modulis); Profesinė praktika; Bakalauro baigiamasis darbas; Baigiamasis egzaminas; Magistro baigiamasis darbas. Jeigu studentas neišlaiko dalyko egzamino eksternu, jis turi kartoti dalyką.
3. Paskutinio semestro metu dalyko egzamino eksternu neišlaikęs studentas stabdo studijas ir sudaro laisvojo klausytojo sutartį dalyko kartojimui.

Informaciją apie braukimą iš studentų sąrašų

Studijos gali būti nutraukiamos: pasibaigus studijų sutarčiai, pačiam studentui (klausytojui) prašant arba studentą (klausytoją) pašalinus dėl nepažangumo, dėl nesąžiningumo studijų arba studijų rezultatų vertinimo metu (nusirašinėjimo, plagiato ir pan.), dėl finansinių įsipareigojimų nevykdymo, neužsiregistravus po akademinių atostogų arba studijų sustabdymo ir jei per vienerius metus jam skirti du papeikimai.
Studentui (klausytojui), dėl svarbių priežasčių laikinai negalinčiam tęsti studijų, akademinio kamieninio padalinio vadovas gali leisti sustabdyti studijas ne ilgiau kaip vieneriems metams.
Laikinai negalinčiam tęsti studijų dėl ligos, nėštumo ar kūdikio priežiūros studentui (klausytojui), pateikusiam tai įrodančius dokumentus, suteikiamos akademinės atostogos: dėl ligos – iki dvejų metų; dėl nėštumo ir kūdikio priežiūros – įstatymų numatytam laikui, bet ne ilgiau kaip trejiems metams.
Prašymai dėl studijų sustabdymo arba akademinių atostogų teikiami Studijų skyriuje: nuolatinių studijų bakalauro ir magistrantūros studentai turi kreiptis į 412 k., nuolatinių sesijinių studijų į 407 k. ir po kolegijų ir aukštesniųjų mokyklų studijų – į 412 k.

Studijų atnaujinimo tvarka

Studijos gali būti atnaujintos, jeigu studento (klausytojo) studijuotos ir ketinamos studijuoti studijų programos skirtumai sudaro ne daugiau kaip 15 kreditų ir nepasibaigė akademinių kamieninių padalinių tarybų nustatyti studijų rezultatų įvertinimų galiojimo terminai.
Dėl programos pasikeitimo susidariusius skirtumus leidžiama likviduoti per vienerius metus nuo studijų atnaujinimo. Šie skirtumai akademinėmis skolomis nelaikomi.
Pasikeitusios studijų programos dalykus (modulius), kurių egzaminus arba įskaitas būtina išlaikyti (perlaikyti) atnaujinant tos programos studijas, nustato akademinio kamieninio padalinio vadovas.
Pateikus prašymą akademinio kamieninio padalinio vadovui, studijos atnaujinamos nuo akademinio padalinio vadovo nurodytos datos.

Pažymos išbrauktiems VU studentams ir VU absolventams

Studentams (klausytojams), Universitete studijavusiems pasirinktus dalykus (modulius), bet neįvykdžiusiems visos programos, išduodamas tai patvirtinantis pažymėjimas (akademinė pažyma), kuriame nurodomi visi išlaikyti dalykai (moduliai), jų apimtis ir įvertinimai. Dėl šio pažymėjimo išdavimo prašome kreiptis į studijų skyrių.
Sugadinus, pametus ar kitaip praradus diplomą ar (ir) diplomo priedą (diplomo priedėlį), išduodami jų dublikatai.
Absolventams, baigusiems Universitetą 2005 metais, jų pageidavimu išduodamas diplomo priedėlis.
Baigusiems studijas ar pašalintiems studentams Elektroninių studijų ir egzaminavimo centras Senato komisijos nustatyta tvarka išduoda papildomas pažymas apie studijas ir teikia susijusias paslaugas.
Kilus klausimams, prašome skambinti tel. (85) 2193164 arba rašyti