VIEŠAS KONKURSAS VILNIAUS UNIVERSITETO EKONOMIKOS FAKULTETO DEKANO PAREIGOMS EITI


Vadovaudamasi Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto nuostatais bei Vilniaus universiteto Statutu, Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Taryba skelbia viešą konkursą Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto dekano pareigoms eiti (kadencijos trukmė – 5 metai). 

Konkurse gali dalyvauti nepriekaištingos reputacijos asmenys, turintys mokslo (meno) daktaro laipsnį, turintys pedagoginės ir vadybinės patirties, kadencijos pirmąją dieną dar nepasiekęs įstatymų nustatytos pensinio amžiaus ribos. Kandidato į dekano pareigas veikla turi rodyti, kad jis suvokia Vilniaus universiteto (toliau – Universiteto) misiją, puoselėja Universiteto vertybes, yra motyvuotas rūpintis Universiteto veiklos kokybe ir turi žinių, patirties bei gebėjimų, reikalingų dekano pareigoms vykdyti. Kandidatu į dekano pareigas gali būti Universitete nedirbantis asmuo.

Kandidatuoti į dekano pareigas negali asmenys, dvi kadencijas iš eilės iki vykdomų rinkimų ėję Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto dekano pareigas.

Asmenys, norintys dalyvauti Konkurse, turi iki 2017 m. gegužės mėn. 31 d. 12 val. (411 kab., priėmimo laikas 9 - 16 val.) užklijuotame voke pateikti Ekonomikos fakulteto rinkimų komisijai šiuos dokumentus lietuvių kalba:

1. Prašymą dalyvauti Viešame konkurse pagal EF Tarybos patvirtintą formą
2. Pretendento asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. Pretendentui suteiktą mokslo laipsnį patvirtinančio dokumento kopiją; 
4. Gyvenimo aprašymą (CV), kur būtų atskleista Pretendento pedagoginė ir vadybinė patirtis;
5. Pretendento veiklos, jį išrinkus EF dekanu, programą, kurioje būtų atskleisti prioritetiniai fakulteto tikslai, esminiai fakulteto struktūros, finansinio stabilumo, mokslinės ir pedagoginės veiklos raidos klausimai Vilniaus Universiteto misijos bei išorinių tendencijų kontekste. Pagrindinių planuojamos dekano komandos narių įvardijimas programoje laikomas privalumu. Rekomenduojama programos teksto apimtis – apie 1000 žodžių;
6. Pretendento būti kandidatu į Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto dekanu deklaracija dėl nepriekaištingos reputacijos ir interesų konflikto nebuvimo.

 

Rinkimų komisijos pirmininkas: Doc. dr. Vytautas Bujauskas.
Telefonas: (8-5) 2366 123.  Elektroninis paštas: .

Rinkimų komisijos nariai:
Vyr. specialistė Palmyra Jucaitienė.
Telefonas: (8-5) 2366 126;
Stud. Paulius Žostautas. 

 

Rinkimų eiga:
1. Viešas prisistatymas Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto bendruomenei 2017-06-09;
2. Prisistatymas EF Tarybai ir dekano rinkimai 2017-06-16 (14 val.).

 

Iš VU Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto nuostatų:
EVAF DEKANAS

22. Dekanu gali būti asmuo, atitinkantis kamienio akademinio padalinio vadovui Statute keliamus reikalavimus.
23. Dekanas atsakingas ir atskaitingas Tarybai ir Rektoriui. Dekanas pagal pareigas yra rektorato narys ir dalyvauja Universiteto strateginiame valdyme. Fakulteto ūkio ir turto valdymo bei kitais neakademinės veiklos organizavimo klausimais Dekanas taip pat atskaitingas Universiteto kancleriui.
24. Dekanas renkamas 5 metams, vadovaujantis Statutu ir šiais nuostatais.
25. Konkursą Dekano pareigoms eiti skelbia Taryba likus ne mažiau kaip 4 mėnesiams iki kadenciją baigiančio Dekano įgaliojimų pabaigos. Šio punkto nuostatos netaikomos atvejais, kai Dekano įgaliojimai nutrūksta anksčiau termino dėl kitų priežasčių.
26. Konkursą Dekano pareigoms eiti ir rinkimus organizuoja (taip pat registruoja kandidatus) bei jų rezultatus nustato Fakulteto rinkimų komisija. Rinkimų komisijos nariai negali būti kandidatais į Dekano pareigas.
27. Dekaną iš savo kandidatūrą išsikėlusių kandidatų Statuto ir šių nuostatų nustatyta tvarka slaptu balsavimu renka Taryba ir teikia skirti Rektoriui. Dekanas laikomas išrinktu, jeigu už jį balsavo daugiau nei pusė visų Tarybos narių.
28. Jei nė vienas kandidatas nesurenka daugiau nei pusės visų Tarybos narių balsų, rengiami pakartotiniai slapti balsavimai, kuriuose dalyvauja pirmajame balsavimo ture daugiausiai balsų gavęs kandidatas ir antrą pagal dydį balsų skaičių gavęs vienas ar keli vienodai balsų gavę kandidatai arba du ar daugiau daugiausiai ir vienodai balsų gavę kandidatai. Jei po pakartotinių balsavimų Dekanas neišrenkamas, Taryba skelbia naują konkursą Dekano pareigoms eiti.
29. Dekano rinkimų rezultatus ne vėliau kaip kitą darbo dieną po rinkimų Fakulteto rinkimų komisija skelbia Fakulteto interneto svetainėje. Dekano rinkimų rezultatai ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jų paskelbimo gali būti skundžiami Universiteto centrinei rinkimų komisijai, kuri ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išnagrinėjusi skundą gali rinkimų rezultatus palikti nepakeistus arba pripažinti rinkimus negaliojančiais. Pripažinus rinkimus negaliojančiais, rengiamas pakartotinis slaptas balsavimas, kuriame dalyvauja visi kandidatai.
30. Įvykusių Dekano rinkimų rezultatus Fakulteto rinkimų komisija ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu praneša Rektoriui. Jei motyvuotu Rektoriaus sprendimu su išrinktu Dekanu nesudaroma darbo sutartis, Taryba skelbia pakartotinius Dekano rinkimus. Kol bus išrinktas Dekanas, Rektorius laikinai vadovauti padaliniui skiria vieną iš kadenciją baigusio Dekano prodekanų.
31. Tas pats asmuo Dekanu gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Ši nuostata taikoma ir tais atvejais, kai asmuo Dekanu buvo ne visą kadenciją (kurią nors iš dviejų).
32. Dekanas turi savo pavaduotojus – prodekanus, kurie jam yra pavaldūs ir atskaitingi. Vienas iš prodekanų yra atsakingas už Fakulteto studijų organizavimą Prodekanų kandidatūras ir funkcijas tvirtina ir sprendimus dėl prodekanų nušalinimo Dekano teikimu priima Taryba.
33. Prodekanų įgaliojimų trukmė susieta su Dekano įgaliojimų trukme: išrinkus ir paskyrus Dekaną ir jam pradėjus eiti pareigas, baigiasi kadenciją baigusio Dekano prodekanų įgaliojimai. Naujai išrinktas ir paskirtas Dekanas gali Tarybai teikti siūlymą laikinai pratęsti kadenciją baigusio Dekano prodekanų įgaliojimus, kol šių nuostatų tvarka bus paskirti nauji prodekanai.
34. Dekanas:
34.1. atsako už vadovavimą Fakultetui ir Fakulteto veiklos plano įgyvendinimą, vadovaujantis Universiteto strateginiu veiklos planu;
34.2. atsako, kad Fakulteto veikla atitiktų Statutą, kitus įstatymus, poįstatyminius ir Universiteto teisės aktus;
34.3. atsako už bendrą Fakulteto studijų programų ir mokslinių tyrimų, jo vykdomos veiklos efektyvumą bei raidos kokybę; užtikrina studijų programų ir mokslinių tyrimų sąsają, studijų programų tarpdalykinius ryšius;
34.4. rengia ir teikia Tarybai tvirtinti Fakulteto veiklos planą ir jo kasmetines pataisas; organizuoja priemones, telkia išteklius ir kuria paskatas, būtinas vykdyti Fakulteto veiklos planą; stebi, kontroliuoja ir reguliuoja plano vykdymo eigą bei atsako už plano įgyvendinimo kokybę;
34.5. teikia Tarybai svarstyti Fakulteto veiklos metinę ataskaitą;
34.6. teikia Tarybai tvirtinti prodekanų skaičių, jų kandidatūras ir funkcijas;
34.7. teikia siūlymus Tarybai dėl Fakulteto nuostatų pakeitimų;
34.8. teikia siūlymus Tarybai dėl akademinių darinių (katedrų ir centrų) bei neakademinių darinių (skyrių) steigimo ir (arba) likvidavimo;
34.9. teikia Tarybai tvirtinti arba atšaukti akademinių darinių vadovus;
34.10. teikia Tarybai tvirtinti Fakulteto pajamų ir išlaidų metinę sąmatą, jos vykdymo ataskaitą;
34.11. Tarybai pritarus, teikia Rektoriui siūlymus dėl Fakulteto mokslinių tyrimų programų;
34.12. teikia siūlymus Tarybai tvirtinti Fakulteto mokslinių tyrimų kryptis, akademinių darinių mokslinių tyrimų temas 3 metams, siūlymus dėl mokslinių tyrimų programų aprobavimo;
34.13. tvirtina akademinių darinių pateiktus mokslinės veiklos metinius planus;
34.14. Tarybai pritarus, teikia Rektoriui siūlymus dėl Fakulteto studijų vietų skaičiaus ir reikalavimų stojantiesiems;
34.15. teikia Rektoriui siūlymus dėl Fakulteto vykdomų studijų kainų, įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programų įgyvendinimu, dydžių ir kitų Fakulteto teikiamų paslaugų kainų;
34.16. teikia Tarybai tvirtinti studijas ir mokslinį darbą Fakultete reglamentuojančias taisykles;
34.17. Tarybai pritarus, siūlo Rektoriui skelbti konkursus eiti profesoriaus pareigas ir į vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas;
34.18. siūlo Rektoriui priimti į darbą ir atleisti iš darbo Fakulteto darbuotojus, skirti jiems paskatinimus ir (arba) drausmines nuobaudas;
34.19. užtikrina Fakulteto darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą;
34.20. organizuoja ir užtikrina teisėtą bei taupų Fakulteto lėšų ir jam priskirto turto naudojimą;
34.21. atsako už Fakulteto viešuosius pirkimus;
34.22. atsako už Fakulteto tarptautinius ryšius;
34.23. koordinuoja sutarčių, reikalingų Fakulteto vykdomai mokslo ir studijų veiklai, sudarymą ir užtikrina Fakulteto iniciatyva sudarytų sutarčių vykdymą;
34.24. vykdo kitas Universiteto teisės aktuose kamieninio akademinio padalinio vadovui priskirtas funkcijas ir atlieka kitas kamieninio akademinio padalinio vadovui būdingas pareigas.
35. Įgyvendindamas Fakulteto veiklos planą, jam priskirtas funkcijas ir pavestas užduotis, Dekanas pagal kompetenciją leidžia įsakymus, potvarkius, duoda privalomus nurodymus Fakulteto akademinės bendruomenės nariams ir kitiems darbuotojams.
36. Veiklos organizavimo klausimais Dekanui pataria nuolat veikianti kolegija – Dekanatas. Į Dekanato sudėtį privalomai įeina prodekanai, Universiteto studentų atstovybės padalinio Fakultete pirmininkas. Dekanato veiklos forma – posėdžiai, šaukiami Dekano sprendimu ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Dekanato posėdžiams pirmininkauja Dekanas arba jo paskirtas posėdžio pirmininkas.
37. Dekanas gali sudaryti veiklos planavimo, tarptautinių patarėjų, globėjų ir kitus nuolat ar laikinai jam patariančius darinius.
38. Dekano įgaliojimai nutrūksta pasibaigus kadencijai arba atsistatydinus. Dekanas turi nedelsdamas atsistatydinti, jei nepasitikėjimą juo pareiškia Taryba dviejų trečdalių visų Tarybos narių balsų dauguma arba jei Taryba paprasta balsų dauguma pritaria Rektoriaus pareikštam nepasitikėjimui. Jei Dekanas, kuriuo nepasitikėjimą pareiškė Taryba arba Rektorius, Tarybai priėmus atitinkamą sprendimą nedelsdamas neatsistatydina, darbo sutartis su juo nutraukiama dėl šio punkto ir Statuto 28 straipsnio 4 dalies pažeidimo, kuris prilyginamas šiurkščiam darbo pareigų pažeidimui.