Informacija studentams

 

Informacija dėl kursinių darbų

KURSINIŲ DARBŲ GYNIMAS

Gynimai kursinių darbų skolininkams vyks 2017 m. lapkričio 25 d. 11 val. 513 aud. Darbą registruoti katedroje ir įkelti į VU IS reikia iki lapkričio 17 d. 16 val

Neleidžiama ginti neregistruotų darbų.

SUSIPAŽINIMAS SU RECENZIJA   Recenzijos bus išsiųstos el. paštu lapkričio 24 d. 

Visą informaciją, susijusią su kursiniais darbais, galite rasti virtualioje mokymosi aplinkoje (VMA) dalyke: Kursinių darbų rengimas

Kilus klausimams, visada teiraukitės pas savo kursinio darbo vadovą, taip pat kreipkitės į Verslo katedrą – el.paštu: , tel. 2366151. 

VU EF Kursinių ir baigiamųjų bakalauro darbų rengimo tvarka

Informacija dėl profesinės praktikos

PROFESINĖ PRAKTIKA (IV k. Verslo organizavimo nuolatinių bei sesijinių ir Komercijos nuolatinių studijų studentams)

Profesinė praktika vyksta vasario - gegužės mėnesiais. 

Praktikos ataskaita turi atitikti rašto darbams keliamus reikalavimus, atitikti Praktikos nuostatus ir turi būti parengtos pagal Verslo organizavimo ir Komercijos šakų praktikos programas (visa informacija yra VMA ištekliuje Praktika).

Visą informaciją, susijusią su bakalauro baigiamaisiais darbais, profesine praktika galite rasti virtualioje mokymosi aplinkoje (VMA) dalyke: Praktika

Kilus klausimams, visada teiraukitės pas savo bakalauro baigiamojo darbo bei profesinės praktikos vadovą, taip pat kreipkitės į Verslo katedrą jei neturite prieigos prie šio dalyko – el.paštu: , tel. 2366152.

Informacija dėl bakalauro baigiamųjų darbų

BAKALAURO BAIGIAMIEJI DARBAI (IV k. Verslo organizavimo nuolatinių bei sesijinių ir Komercijos nuolatinių studijų studentams)

BAKALAURO BAIGIAMŲJŲ DARBŲ REGISTRAVIMAS Verslo katedroje 

Bakalauro baigiamieji darbai turi atitikti metodiniuose nurodymuose išdėstytus reikalavimus.

Registruojant darbą katedroje būtina pateikti :

1. Bakalauro baigiamąjį darbą - įrištą darbą, kurio antraštinį lapą yra pasirašęs darbo vadovas ir studentas.

2. Garantiją su studento ir vadovo parašu (Garantija atspausdinama iš ETD sistemos, prieš tai įkėlus darbą į sistemą. Studentai turi pateikti bakalauro baigiamuosius darbus į ETD (Elektroninę tezių ir disertacijų sistemą). Dirbti reikia studento asmeninėje autorizuotoje aplikacijoje „Studento darbo vieta“.

Darbą į duomenų bazę galima įkelti tik suderinus su darbo vadovu.

Baigiamojo darbo įkėlimas į VU Elektroninėje informacijos sistemoje vyksta etapais:

- raktiniai žodžiai;

- darbo santraukos lietuvių ir anglų kalbomis;

- darbo įkėlimas;

- Garantijos spausdinimas.

Įvedus darbą į duomenų bazę reikia atspausdinti Garantiją. Ant Garantijos turi būti studento ir vadovo parašas.

Tuomet, kai darbas jau bus įkeltas į ETD, darbo vadovas galės atlikti baigiamojo darbo Plagiato patikrą ir užpildyti pažymą.

3. Plagiato patikros pažymą* (pildo vadovas, pateikia *katedrai)

Susipažinimas su recenzijomis

Su recenzijomis studentai gali susipažinti Verslo katedroje 

Bakalauro baigiamųjų darbų gynimai

Baigiamieji bakalauro darbai pateikiami katedrai iki 2017 m. gegužės 29 d. (pirmadienio) 10 val. 

Susipažinimas su recenzijomis:
Verslo organizavimo atšakos dieninių ir sesijinių studijų studentams - birželio 2 d. nuo 12 val.
Komercijos atšakos studentams - birželio 5 d. nuo 12 val.  

Verslo organizavimo sesijinių studijų BBD gynimas vyks birželio 3 d. (šeštadienį) nuo 9 val. 
Verslo organizvimo dieninių studijų BBD gynimas vyks birželio 5 ir 6 dienomis nuo 10 val. 
Komercijos atšakos studentams BBD gynimai vyks birželio 7 ir 8 dienomis nuo 10 val. 

Visą informaciją, susijusią su bakalauro baigiamaisiais darbais, profesine praktika galite rasti virtualioje mokymosi aplinkoje (VMA) dalyke: Kursinių darbų ir baigiamųjų bakalauro darbų rengimas

Kilus klausimams, visada teiraukitės pas savo bakalauro baigiamojo darbo bei profesinės praktikos vadovą, taip pat kreipkitės į Verslo katedrą jei neturite prieigos prie šio dalyko – el.paštu: , tel. 2366152.

VERSLO PROCESŲ VALDYMO programos magistrantams

I kurso studentams

Verslo procesų valdymo I k. magistrantų dėmesiui!

Magistro darbo temos/ kryptys skelbiamos VMA.Pasirinkti temą/ kryptį reikia iki rugsėjo 23 d. (penktadienio), užsiregistravus per VMA dalyką ''Verslo procesų valdymo magistro programa". Jei norima tema jau pasirinkta, arba magistrantas nori pasiūlyti savo temą (kryptį) apie tai praneša Verslo katedrai, adresu

Iki rugsėjo 30 d. kiekvienas studentas paskirtam vadovui elektroniniu paštu nusiunčia vieno puslapio temos pasirinkimo motyvų paaiškinimą, kuris atitinka jo dabartinį žinių lygį, interesus bei ketinimus. Paaiškinime suformuluojama tirtina verslo problema, būsimo darbo tikslas ir galimi šio tikslo siekimo keliai bei tyrimo būdai. Pirmą kartą su paskirtu darbo vadovu kiekvienas magistrantas individualiai susitinka iki spalio 9 d., o vėliau kontaktuoja tarpusavyje suderintu laiku. Dirbant su vadovu, pasirinktą temą pageidautina patikslinti bei sukonkretinti, formuluotę, preliminarų viso magistro darbo turinį (planą) bei numatomą pirmo semestro darbų grafiką (BDP(I) rengimo grafiką) būtina pateikti iki spalio 19 d. (apimtis – ne daugiau 2 puslapių), per VMA pateiktį "BDP (I) rengimo planas".

BDP I priduodami katedrai ir keliami į VMA iki 2017 m. sausio 22 d. (pirmadienis) iki 10 val. Susipažinimas su recenzija - sausio 25 d. nuo 12 val. Gynimai vyks sausio 26 d. (penktadienį) nuo 12 val. 

Platesnė informacija pateikta per virtualią mokymosi aplinką (VMA) dalyką "Verslo procesų valdymo magistro programa".

MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ BAIGIAMOJO DARBO RAŠYMO METODINIAI NURODYMAI

Magistro baigiamojo darbo rengimo grafikas Verslo procesų valdymo studentams

II kurso studentams

Verslo procesų valdymo II k. magistrantų dėmesiui! 

Verslo procesų valdymo II k. magistrantams sesija vyksta gruodžio mėn. (iki gruodžio mėn. 1 d. studentai, turintys akademinių skolų, turi jas likviduoti).

 

PAGRINDINIAI ŽINGSNIAI MAGISTRO BAIGIAMOJO DARBO REGISTRAVIMUI IR GYNIMUI

1) GALUTINĘ MAGISTRINIO DARBO FORMULUOTĘ (LIETUVIŲ IR ANGLŲ KALBA, NURODANT DARBO VADOVĄ) PATEIKTI KATEDRAI () IKI SAUSIO 5 D. 17 VAL.
2) DARBO PATEIKIMAS VADOVUI GALUTINEI PERŽIŪRAI, VADOVO PARAŠAS ANT DARBO  (IKI SAUSIO 6 D.)
3) DARBO ĮKĖLIMAS Į SISTEMĄ (PER KLEVAS SISTEMĄ PRIE KURIOS JUNGIATĖS PERŽIŪRĖTI SAVO PAŽYMIUS, ĮKELTI .PDF FORMATU) PLAGIATO PATIKRAI (IKI SAUSIO 9 D.)* ATSISPAUSDINAMA SUFORMATUOTA DARBO GARANTIJĄ, KURIĄ REIKIA PATEIKTI KATEDRAI KARTU SU DARBU
4) VADOVAS PERŽIŪRI DARBĄ IR PATEIKIA PLAGIATO PATIKROS DOKUMENTĄ  KATEDRAI (IKI SAUSIO 11 D.)*
5) МАGISTRANTAS DU DARBO EGZEMPLIORIUS (ĮRIŠTUS SPIRALE AR KIETAIS VIRŠELIAIS, ABU EGZEMPLIORIAI TURI BŪTI ĮRIŠTI VIENODAI, ĮRIŠIMO BŪDO PASIRINKIMAS ĮTAKOS VERTINIMUI NETURI), PASIRAŠYTUS DARBO VADOVO, PASIRAŠYTA GARANTIJA PRISTATO Į KATEDRĄ IKI NURODYTO TERMINO (IKI SAUSIO 9 D. 16 VAL.)*
6) DARBŲ RECENZAVIMAS, OPONAVIMAS (SAUSIO 10-13)
7) SUSIPAŽINIMAS SU RECENZIJOMIS (SAUSIO 16-17)
8) DARBŲ GYNIMAS (SAUSIO 17-18 D.)

* KATEDRA REGISTRUOS IKI SAUSIO 9 D. SU VADOVO PARAŠU IR GARANTIJA. KAI VADOVAS PASIRAŠYS ANT DARBO, TUOMET DARBĄ TURITE KUO SKUBIAU ĮKELTI DARBĄ Į SISTEMĄ (BE VADOVO PARAŠO DARBO NEGALITE KELTI Į SISTEMĄ), KAD VADOVAS KUO GREIČIAU KATEDRAI PATEIKTŲ PLAGIATO PATIKROS LAPĄ (NE VĖLIAU NEI IKI SAUSIO 11 D.).

 

MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ BAIGIAMOJO DARBO RAŠYMO METODINIAI NURODYMAI

Magistro baigiamojo darbo rengimo grafikas Verslo procesų valdymo studentams