Verslo katedra

asta

 

Katedros vedėja: doc. dr. Asta Fominienė
Kontaktai:
Saulėtekio al. 9, 515 kab. II r.
tel. (8 5) 2366 151
e.paštas: 

 

Verslo katedros administratorė
Kontaktai:
Saulėtekio al. 9, 502 kab. II r.
tel. (8 5) 2366 152
e.paštas: 

Trumpa istorija

Verslo katedra savo veiklą pradėjo 2004 m. rugsėjo 1 d., susijungus Prekybos ekonomikos ir Įmonių ekonomikos katedroms. Katedrų susijungimą paskatino vykdytas Ekonomikos fakulteto restruktūrizavimas, siekiant apjungti pagal savo mokslo tiriamąją veiklą artimas sritis ir dalykus, susijusius su verslo organizavimu, komercija ir paslaugomis.

1940 m. Vilniaus universitete įkūrus Ekonomikos mokslų fakultetą, Prekybos ekonomikos katedra buvo įkurta 1946 m., bet tais pačiais metais buvo įjungta į Liaudies ūkio ekonomikos katedrą. 1963 m. ji vėl tapo savarankiška katedra. Prekybos ekonomikos katedros vedėjais buvo doc. dr. K. Lukša, prof. habil. dr. M. Gregorauskas, prof. habil. dr. A. Pajuodis, doc. dr. L. Butkevičius, doc. dr. B. Čereška, prof. habil. dr. V. Vengrauskas. Įmonių ekonomikos katedra buvo įkurta 1972 m. Įmonių ekonomikos katedros vedėjais buvo doc. dr. J. Pauliukonis (1972-1976), doc. dr. J. Tamulevičius (1976-1986), prof. habil. dr. V. Astrauskas (1986-1996), prof. dr. M. Kučinskienė (1996-2004).

Prekybos ekonomikos ir Įmonių ekonomikos katedrų veikla atspindėta knygos „Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas. 1940-2010“, išleistos švenčiant VU Ekonomikos fakulteto jubiliejų, straipsnyje „Verslo katedros atsiradimo priešistorė ir veikla 2004-2010 metais“.

Verslo katedra yra viena iš devynių VU ekonomikos fakulteto akademinių šakinių padalinių.  2004 - 2009 m. katedros vedėju dirbo prof. habil. dr. Vytautas Vengrauskas. 2009-2014 m. Verslo katedrai vadovavo prof.dr. Marija Kučinskienė. 2014-2015 m. Verslo katedrai vadovavo doc. dr. Aida Mačerinskienė. Nuo 2015 m. rugsėjo 1 dienos į katedros vedėjos pareigas paskirta doc.dr. Asta Fominienė.

Dabar

IMG 7825-intern

 
Verslo katedros kolektyvas 2014 m.
 

Katedra kuruoja tris Vadybos ir verslo administravimo krypties bakalauro atšakas: Komercja, Verslo organizavimas, Verslo rizika ir draudimas. Katedra taip pat kuruoja  magistrantūros studijų programą - Verslo procesų valdymas (trys atšakos Verslo operacijų valdymas, Paslaugų valdymas, Verslo rizikos valdymas).

Nuo 2006 m. sausio 1 d. katedra vykdo tyrimus, tema „Lietuvos verslo konkurencingumo didinimas naujoje Europos erdvėje“, siekiant ištirti atskirų Lietuvos verslo sektorių konkurencingumą ir jo didinimo galimybes bei pateikti mokslo metodinius sprendimus. Surinktą ir susistemintą medžiagą katedros darbuotojai naudoja rengiant monografijas, vadovėlius, mokomąsias knygas, straipsnius, mokslinių konferencinių medžiagą. Katedros iniciatyva 2005 ir 2006 metais surengtos dvi mokslinės konferencijos tema „Business development posssibilities in the new European area“. 2007 metais doc. dr. B. Vengrienės ir doc. dr. N. Langvinienės vadovėlis „Paslaugų teorija ir praktika“ laimėjo prizinę vietą Švietimo ir mokslo ministerijos organizuotame vadovėlių konkurse. 2010 metais katedra parengė ir išleido monografiją „Paslaugų verslas integruotoje rinkoje: permainos ir tendencijos“ (autorių kolektyvas).

Verslo katedros darbuotojai dalyvavo Ekonomikos fakulteto laimėtame 2010 m. projekte „VU Ekonomikos fakulteto I pakopos studijų programų atnaujinimas ir inovatyvių mokymo metodų diegimas“ programų ir jų atšakų atnaujinimas. Projekto vykdytojai: doc. dr. G. Jatuliavičienė (Verslo organizavimo atšaka); prof. dr. M. Kučinskienė, doc. dr. L. Belinskaja (Verslo rizikos ir draudimo atšaka); doc. dr. A. Mačerinskienė (Komercijos atšaka). Projekto dalyviai atnaujino verslo vadybos ir administravimo bei ekonomikos bakalaurų studijų programas, naudojant ES šalių patirtį ir atsižvelgiant į kintantį studijų kokybės poreikį rinkos sąlygomis.

Siekiant pagerinti studentų praktikų kokybę, katedros specialistai taip pat 2010 metais dalyvavo  Lietuvos prekybos įmonių asociacijos inicijuotame projekte „Studentų praktikos sistemos sukūrimas Lietuvos prekybos sektoriaus įmonėse, naudojant pažangią ES šalių patirtį“.  Projekto vykdytojai: doc. dr. G. Jatuliavičienė, doc.dr. A.Mačerinskienė.

2011 - 2012 m.  doc. dr. A. Fominienė  ir lekt. doktorantas D. Baliūnas dalyvavo Italijos Bolonijos universiteto kartu  su Vilniaus Universiteto Medicinos ir Ekonomikos fakultetų (Verslo katedros) vykdomame Europos Sąjungos 7-osios bendrosios programos projekte „Socialiai pažeidžiamų asmenų mityba visuotinai prieinamais, subalansuotais ir sveikinančiais maisto produktais, pagamintais pritaikius pigias technologijas ir tradicinius maistinius komponentus“ (CHANCE).

Verslo katedros doktorantų ir dėstytojų apgintos disertacijos:

2015
Paulienė Rasa Moderniosios lyderystės raiška organizacijose: vadovų kompetencijų ir lyderystės sąveika
2013  
Žiogelytė Laura Darbo apmokėjimui įtaką darančių veiksnių sisteminis vertinimas Lietuvos verslo organizacijose                        
Ličkus Petras Tinklaveikos sąlygotos sinergijos tyrimas
2012  
Šerpytis Karolis Viešųjų pirkimų centralizavimo finansinės naudos valstybei vertinimas (Lietuvos atvejis)
Ulbinaitė Aurelija Draudėjų elgsenos sisteminis vertinimas Lietuvos draudimo rinkoje
2010  
Fominienė Asta Verslo inkubatorių veiklos transformacija: analizė ir vertinimas
Gudaitis Tadas Pensijų sistemos reformos rezultatų vertinimas (Lietuvos atvejis)
2009  
Jatuliavičienė Gražina Integruota eksporto plėtra globalizacijos sąlygomis
2000  
Žemgulienė Jolanta

Pacientų maitinimo Lietuvos ligoninėse paslaugų organizacinės ir ekonominės problemos

 

Apie bakalauro studijų Vadybos ir verslo administravimo programos atšakas

KOMERCIJA

VU Vadybos ir verslo administravimo studijų programos Komercijos atšakos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos komercijos specialistus, gebančius organizuoti ir valdyti pirkimo ir pardavimo procesus.
Komercijos atšaka Verslo vadybos ir administravimo programoje glaudžiai siejasi su kintančiais pirkėjų poreikiais, su naujomis technologijomis, su prekybos verslo kūrimu ir valdymu. Komercijos atšakos absolventų kompetencijos ugdomos pirkimo ir pardavimo procesų organizavimo bei valdymo srityje. Studijuojančių studentų valdymo įgūdžiai lavinami analizuojant įmonių ir verslo atvejus, lyderystės svarbą, sprendžiant verslo simuliacijų uždavinius. Komercijos atšakoje greta bendrų studijuojamų dalykų siekiama suteikti platesnių teorinių ir praktinių žinių iš prekių mokslo, prekybos įmonių vadybos, šiuolaikiškų prekybos verslo modelių, produkcijos kodavimo ir identifikavimo, kokybės vadybos sričių.
Baigę studentai gali dirbti mažmeninės bei didmeninės prekybos įmonėse ir organizacijose, kurti savo prekybos verslo įmones ar realizuoti savo žinias ir gebėjimus gamybinių įmonių pirkimo arba pardavimo padaliniuose. Be to, šios atšakos absolventai gali valdyti nekomercinių organizacijų pirkimo padalinius ar veiklas.

VERSLO ORGANIZAVIMAS

VU Vadybos ir verslo administravimo studijų programos Verslo organizavimo atšakos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos verslo organizavimo specialistus, gebančius organizuoti ir valdyti verslo procesus. Šios atšakos absolventų įgytos kompetencijos įgalins juos tiek steigti ir plėtoti savo verslą, tiek organizuoti ir valdyti verslo procesus jau veikiančiose įmonėse ir organizacijose. Studentams bus išugdomas sisteminis požiūris į verslo įmonės veiklą, diagnozuojant verslo subjekto ir jo valdymo sistemos situaciją, sistemiškai analizuojant verslo įmonės, organizacijos veiklą, nustatant pokyčių priežastis, bei inicijuojant reikiamus pokyčius. Baigę Verslo organizavimo atšaką, absolventai gebės savarankiškai parengti pagrįstus ekonominius ir vadybinius sprendimus dėl verslo ir jo valdymo sistemos tobulinimo ir efektyvumo didinimo, lanksčiai reaguoti į besikeičiančią verslo aplinkos situaciją, gebės taikant sisteminį požiūrį identifikuoti, analizuoti ir vertinti verslo įmonių situacijas, formuoti atitinkamus sprendimus jų veiklai ir valdymo sistemai tobulinti. Mokymosi metu bus išugdyti studentų analitinio, sisteminio, kritinio mąstymo gebėjimai, savarankiškų studijų, individualaus darbo, informacijos, idėjų paieškos, atrankos, grupavimo ir sisteminimo bei sprendimų priėmimo įgūdžiai. Atšakos absolventai galės dirbti įvairaus lygio vadybininkais verslo įmonėse, valstybės valdymo institucijose, tarptautinėse organizacijose ir jų padaliniuose.

VERSLO RIZIKA IR DRAUDIMAS

Verslo rizikos ir draudimo bakalauro studijų programos tikslas – rengti plataus ir fundamentalaus universitetinio išsilavinimo verslo rizikos vertinimo, draudimo ir rizikos valdymo specialistus, galinčius sėkmingai veikti dinaminėje vietinėje, tarptautinėje ir globalioje verslo aplinkoje. Pastarųjų metų ekonomikos ir verslo pokyčiai, kuomet stabilų verslo augimą, gali pakeisti staigūs nuosmukiai išryškino verslo rizikos valdymo, egzistuojančio įvairiose verslo šakose, poreikį.  Verslo rizikos ir draudimo specialistai gebės identifikuoti, vertinti ir valdyti verslo rizikas bei jas audituoti. Verslo rizikos ir draudimo atšaka suteiks platesnių teorinių ir praktinių žinių apie rizikos valdymo procesus bei atskirus rizikos valdymo etapus (rizikos veiksnių identifikavimą, rizikos profilio diagnostiką, rizikos poveikio ir tikimybės vertinimą, rizikų reitingavimą, rizikos valdymo galimybių paieškas ir strategijų parinkimą, rizikų monitoringą, reguliavimą ir įvertinimą), taip pat leis įvertinti draudimo bei kitų rizikos valdymo būdų naudą. Verslo rizikos vertinimas įgalins specialistus ieškoti efektyvių įmonės valdymo sprendimų bei kurti pridedamąją vertę versle. Baigusieji Verslo rizikos ir draudimo atšaką gebės sėkmingai dirbti bankų, draudimo ir kt. finansinių sektorių įmonėse, valstybinėse rizikos priežiūros institucijose, o taip pat ir verslo įmonėse, kurių veikla grindžiama rizika pasvertais sprendimais.

Apie magistrantūros studijų Verslo procesų valdymo programą

 

Verslo katedra kuruoja Verslo procesų valdymo magistrantūros studijų programą. Suteikiamas laipsnis – Verslo magistras, kas yra nauja Ekonomikos fakultete, o gerų verslo specialistų rinkoje tikrai trūksta. Studijų trukmė – 1,5 metų. Šios programos tikslas rengti socialinių mokslų srities verslo magistrus, gebančius įgyvendinti verslo įmonių pokyčius, adaptuotis šiuolaikinėje ir dinamiškoje verslo aplinkoje, kritiškai vertinant teorinių koncepcijų taikymą, kūrybiškai taikyti verslo procesų analizės instrumentus, parengti ir nuosekliai įgyvendinti strategiškai pagrįstus sprendimus, suvokiant verslą kaip vieningą visumą ir neapsiribojant atskirų fragmentiškų uždavinių sprendimu. Programoje terminu „verslo procesai“ apibrėžiama veiklos procesų, santykių, metodų ir išteklių visuma, skirta tenkinti privataus ir viešojo sektoriaus įmonių poreikius.

 

Svarbu ir tai, kad verslo procesų valdymas reikalauja spręsti iškylančias strategiškai svarbias problemas dinaminėje aplinkoje, netipiškose situacijose, derinant kelių studijų krypčių žinias, kompetencijas bei gebėjimus, remiantis technologinėmis naujovėmis. Į tokius poreikius orientuojami studijų programos „Verslo procesų valdymo“ dalykų blokai Verslo operacijų valdymas, Verslo rizikos valdymas ir Paslaugų valdymas.

Magistro studijų programa Verslo procesų valdymas akredituota iki 2022.07.01

Katedros naujienos

 

Š. m. gegužės 12 d. Verslo katedros dėstytoja Viktorija Grigaitienė ir III kurso Komercijos specialybės studentė Greta Prakapavičiūtė dalyvavo VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto organizuojamoje dvidešimtojoje doktorantų ir magistrantų mokslinėje konferencijoje "ES EKONOMIKOS, FINANSŲ IR VERSLO PROCESAI BEI TENDENCIJOS"

3 sekcija: "Ekonomikos pokyčiai ir finansų politikos bei investicijų valdymo tendencijos"

Pranešimo tema: "Socialinis verslas ir jo kuriama vertė visuomenei"

 

                                                                            

 

 

                                                                                                                                                                      

Balandžio 29 d. Ekonomikos fakultete vyko 23-ioji Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiada

 Pasiruošimas šiai olimpiadai buvo rimta ir sudėtinga užduotis: tiek kalbant apie užduočių (uždavinių ir testo) sudarymą, tiek ir jos organizavimo ir vykdymo. Turbūt pirmą kartą tai vyko prie kompiuterių ir moksleiviai, atlikę užduotis galėjo matyti savo surinktus balus. Olimpiadą sudarė dvi dalys: pirma dalis 10-ies uždavinių sprendimas, antroji – 30-ies klausimų testas. Apibendrinant Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiados rezultatus reikėtų pažymėti, kad dabartiniai moksleiviai tikrai gerai orientuojasi dabartinėje ekonominėje situacijoje, domisi verslu, yra aktyvūs ir drąsūs. Tikėkimės su nemaža jų dalimi netolimoje ateityje susitiksime Ekonomikos fakulteto paskaitose.

Rengiant olimpiados klausimus bei organizuojant olimpiadą aktyviai dalyvavo ir Verslo katedros dėstytojai: prof. L. Belinskaja, prof. A. Mačerinskienė, doc. A. Fominienė, dr. L. Pilukienė.

 

                                                                                                                                                                          

Balandžio 27-28 d. vyko 21-oji tarptautinių imitacinių bendrovių mugė Kėdainiuose

 

Trys diplomai: geriausias vadybininkas, geriausias prisistatymas ir sidabrinis apdovanojimas nominacijoje "Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti"!

Mugėje dalyvavo IB „Geveta“ vadovė doc. dr. Asta Fominienė. VIV programos studentai (Komunikacijos fakultetas) ir Verslo katedros dėstytoja V. Sniatkova.

Ačiū puikiai komandai! GEVETA-OP OP IR REKLAMA!

 

 

                                                                                                                                                                                               

 

Mokslo ir technologijų parko „Saulėtekio slėnis“ direktorė Laima Kaušpėdienė vasario 15 d. studentams pristatė “Futurepreneurs" programos projektą. Programos “Futurepreneurs” atidarymas vyks vasario 22 d.!

Pirmoji programos dalis yra atvira - besidomintiems verslumu, tvaria veikla, versle būtinais pokyčiais ir ateities startuolių tendencijomis. Renginys vyks anglų kalba. Būtina registracija.

Registracija vasario 22 d. renginio svečiams (ne dalyviams).
Studentai, dalyvausiantys “Futurepreneurs” turės užsiregistruoti svetainėje iki atidarymo dienos (vasario 22 d.).

                                                                                                                                                                                         

 2017m. sausio 17 ir 18d. baigiamuosiu magistro darbus sėkmingai apsigynė 15-lika VPV studijų programos studentų. Tai jau IV-oji VPV programos studentų laida! Sveikiname!

Brinkytė Aira

Jemeljanovič Jelena

Karitonaitė Emilija

Kastravickaitė Laura

Kazakevičiūtė Viktorija (Magna Cum laude diplomas)

Kirlys Martynas

Lebeckaitė Gidita

Markevičienė Giedrė

Pakalnytė Audinga

Pankevičius Juozas

Pranckevičius Tadas

Simanavičius Lukas

Šalienė Asta

Tvarionavičiūtė Ieva

Zarembaitė Evelina


___________________________________________________________________________________________________________

Konkurso „Sumedžiok savo verslo idėją“ finalas

Gruodžio 13 d. vyko VU EF ir Verslios Lietuvos organizuotas konkursas studentams "Sumedžiok savo verslo idėją", kurio metu 11 komandų pristatė savo verslo idėjas ir jų įgyvendinimą. Konkurso dalyvius ir svečius pasveikino fakulteto dekanas prof. dr. Jonas Martinavičius ir Verslo katedros vedėja doc. Asta Fominienė. Renginio metu motyvuojantį pranešimą "Atvejo analizė: kaip VU EF studentas sukūrė verslą?" studentams pristatė dr. Karolis Šerpytis, VU lektorius, Ecocost UAB direktorius, CPO LT valdybos narys.

Konkurse dalyvavo 11 komandų:


Dos Pablos  Paulius Žostautas, Paulius Baliutavičius (Ekonomika, II kursas)

Quick'o  Saulė Minkevičiūtė, Greta Levickaitė,  Lina Rimkevičiūtė,  Dominyka Pilipavičiūtė (Vadyba ir verslo administravimas, ll kursas)

Pirmakursės   Greta Lapinskaitė, Karolina Kerinaitė (Vadyba ir verslo administravimas, l kursas)

Duo   Pavel Ermakov, Laurynas Kliauga (Ekonomika, ll kursas)

Beveik milijardieriai   Kotryna Molytė, Augustas Subačius  (Vadyba ir verslo administravimas, II kursas)

Vienaragis   Rugilė Mazaliauskaitė, (Ekonomika, II kursas)

Rainyyy   Akvilė Skindarytė, Jurgita Brusokaitė, Gabija Jančiauskaitė, Agneška Balinskytė (Ekonomika, II kursas)

Ketvertas   Lukas Jankaitis, Klaudijus Melys, Laurynas Jakutis, Samanta Kvederytė (Vadyba ir verslo administravimas, ll kursas)

Trys be vieno   Vaiva Narušytė, Linas Rudminas  (Ekonomika, II kursas)

Start from the bottom  Gytis Kaziukonis, Karolis Murauskas (Vadyba ir verslo administravimas, l kursas)Idėjas vertino VšĮ "Versli Lietuva" projektų vadovės Lina Kalinauskaitė ir Živilė Baušienė bei VU EF Verslo katedros dėstytojos doc. Asta Fominienė ir prof. Aida Mačerinskienė
Pirmą vietą laimėjo Dos Pablos, antrąją- „Quick'o“, trečiąją - Pirmakursės

Visi dalyviai buvo apdovanoti VšĮ "Versli Lietuva" dovanėlėmis ir VU EF padėkos raštais. Prizinių vietų laimėtojai buvo apdovanoti VšĮ "Versli Lietuva" įsteigtais prizais

1 vieta – Susitikimas su sėkmingu verslininku, Dovanų kuponas į pabėgimo kambarį, Verslios Lietuvos kuprinės ir gertuvės

2 vieta - Dovanų kuponas į pabėgimo kambarį, Verslios Lietuvos kuprinės ir gertuvės

3 vieta - Verslios Lietuvos kuprinės ir gertuvės


Tikimės, kad šis renginys taps gražia VU Ekonomikos fakulteto ir VšĮ "Versli Lietuva" tradicija

 

1 VIETA: 

2 VIETA:

3 VIETA: 

___________________________________________________________________________________________________________________

Konkurso „Sumedžiok savo verslo idėją“ finalinis renginys

Kiekvieną verslininką galima vadinti medžiotoju. Kuo verslininkas greičiau reaguoja į naujas tendencijas, naujas idėjas ir sugeba jas „sumedžioti“ bei įgyvendinti, tuo jis yra sėkmingesnis. Tad kviečiame ir Vilniaus universiteto studentus tapti verslo idėjų medžiotojais. Panaudokite savo žinias, kūrybiškumą ir įrodykite, kad galite būti geriausiais Vilniaus universiteto verslo idėjų medžiotojais.

 Konkursui buvo pateiktos 12 idėjų, kurios bus pristatytos gruodžio 13 d. 12 val. JR 3 auditorijoje. Renginio programa:

 12:00 – 12:10 Renginio pradžia, sveikinimo žodis
 12:10 – 12:20 Komandos „J2V“ pristatymas
 12:20 – 12:30 Komandos „Duo“ pristatymas
 12:30 – 12:40 Komandos „Vienaragis“ pristatymas
 12:40 – 12:50 Komandos „Dos Pablos“ pristatymas
 12:50 – 13:00 Komandos „Rainyyy“ pristatymas
 13:00 – 13:10 Komandos „Ketvertas“ pristatymas
 13:10 – 13:20 Pertrauka
 13:20 – 13:30 Komandos „Beveik milijardieriai“ pristatymas
 13:30 – 13:40 Komandos „Quick'o“ pristatymas
 13:40 – 13:50 Komandos „Start from the bottom“ pristatymas
 13:50 – 14:00 Komandos „Barkalers“ Pristatymas
 14:00 – 14:10 Komandos „Pirmakursės“ pristatymas
 14:10 – 14:20 Komandos „Trys be vieno“ pristatymas
 14:20 – 14:40 Atvejo analizė: kaip VU EF studentas sukūrė verslą? dr. Karolis Šerpytis, VU lektorius, Ecocost UAB direktorius, CPO LT valdybos narys,
 14:40 – 14:50 Apdovanojimai

 KVIEČIAME DALYVAUTI!

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Doc. Aurelija Ulbinaitė: kaip planuoti šventinį biudžetą?

Šv. Kalėdos ir prieškalėdinis laikotarpis kartu yra ir džiaugsmo, ir finansinio bei psichologinio spaudimo laikotarpis. Kodėl? Visų pirma, ši šventė ir jos laukimas siejami su tam tikru įsipareigojimu esantiesiems šalia mūsų, t. y. su mūsų pareiga „duoti“ arba „dalytis“ tuo, ką turime, aukoti, dovanoti, džiuginti gerumu, gerais darbais. Finansinį ir psichologinį spaudimą sukelia tiek komercijos, tiek socialine norma tapusio materializmo įsiterpimas į šią dvasinės ir religinės prasmės sritį.

Doc. Aurelija Ulbinaitė

Straipsnį rasite čia:

http://naujienos.vu.lt/vu-ekonomiste-pataria-kaip-planuoti-sventini-biudzeta/

___________________________________________________________________________________________________________________

 

ANTRADIENĮ (12.13) atvira dr. N.Songin paskaita

Susitikimą organizuoja prof. dr. Larisa Belinskaja. Kviečiame studentus ir dėstytojus apsilankyti paskaitoje. 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

Studentų mokslinių darbų (SMD) konferencija

 

2016 m. gruodžio 1 d. vyko Studentų mokslinių darbų (SMD) konferencija.
Pastaroji SMD konferencija nustebino darbų gausa, džiugina studentų noras pasidalinti savo tyrimų rezultatais. Pažymėtina, kad šiais metais SMD konferencijoje buvo pateikta 40 pranešimų, iš kurių net 13 pristatė Verslo katedros kuruojamų programų/ atšakų studentai, vienas iš jų buvo apdovanotas kaip geriausias sekcijos pranešimas. Dėl šių priežasčių reikia pažymėti ir didelį dėstytojų indėlį skatinant studentus dalyvauti SMD konferencijoje bei teikiant konsultacijas rengiant pranešimus.


Verslo katedros kuruojamų programų / šakų baklauro ir magistro studijų
studentai SMD konferencijoje

Verslo organizavimo šakos 3 kurso studentai:

1.      Eglė Martišiūtė Investicinės aplinkos patrauklumas užsienio
kapitalui: Lietuvos atvejo analize Centrinės ir Rytų Europos kontekste

2.      Minvydas Norkūnas Verslo projektų valdymas ir nesėkmės: klaidų
analizė technologijų sektoriuje

Verslo organizavimo šakos 4 kurso studentai:

3.      Karolis Šimaitis Verslumo skatinimo sąlygos ir patirtis Lietuvoje

Verslo organizavimo šakos 4 kurso studentai:

4.      Gerda Steponaitė AB Rokiškio sūrio konkurencinio pranašumo didinimo
galimybių paieška

5.      Viltė Vagonytė Vartotojų lūkesčių ir tikrovės vertinimas paslaugų
įmonės veikloje

6.      PIRMA VIETA. Tadas Stelionis Verslo aplinkos vertinimas ir veiklos
tobulinimo galimybės (UAB „Paliūtis“ pavyzdžiu)

7.      Evald Siniavski Eksporto organizavimas įmonės UAB “Kosmopakas”
pavyzdžiu

Business administration šakos, 3 kursas

8.      Rugilė Račickaitė ir Modestas Kazlas Processes of Global Integration

9.      Diana Ramanauskaitė ir Emilija Matuzevičiūtė Refugees Migration
Across Europe

10.     Vieronika Mishura Advantage of the EU Market? Case Studies of
Biggest M&A in Telecom Industry Across Europe

11.     Gustavo Adolfo Mota Salinas Private Equity’s Value Addition in
Business Integration: An Event Study Approach (Erasmus studentas,
prijungtas prie BA programos)


Verslo procesų valdymo magistro programa

Paslaugų valdymas, 2 kursas

12.     Kazakevičiūtė Vartotojo įtaka paslaugų inovacijų vystymo procesui

Verslo operacijų valdymas, 2 kursas

13.     Giedrė Markevičienė Draudimo paslaugų vartotojų ir teikėjų
bendradarbiavimo po draudimo ginčo baigties galimybių vertinimas

 

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

„Thermo Fisher Scientific“ atstovės paskaita

2016 m. lapkričio 28 d. „Thermo Fisher Scientific“ atstovė Alina Štura dalinosi praktine patirtimi valdant verslo procesus įmonėje. Susitikimas vyko su Verslo procesų valdymo magistrantūros programos studentais. Susitikimą organizavo Verslo procesų valdymo magistrantūros programos pirmininkė doc. dr. Asta Fominienė. Dalyvių įspūdžiai po paskaitos : „Apie Thermofisher paskaitą galiu pasakyti, kad ji buvo įdomi, kadangi buvo galima iš arčiau susipažinti su įmonės veikla. Pasikartoti, kažkada besimokytas LEAN terorijos detales, pamatyti, kaip LEAN metodologija yra taikoma realioje įmonėje, kokie principai taikomi.“ Asta Šalienė: Man paskaita labai patiko. Tema yra aktuali ir susijusi su vykdomais pokyčiais mano darbovietėje. Išgirdau informacijos, kuri mane domino. Ačiū už paskaitą.“ „Manau, kad apie Lean sistemą ir procesus įmonėje atsotvė papasakojo išsamiai ir iš praktinės pusės, galima buvo susidaryti įspūdį, kaip tai veikia konkrečioje įmonėje. Man pasirodė, kad žmogus toje sistemoje prapuola, atstovė nieko nepasakojo apie darbuotojų motyvaciją, kaitą; visa sistema atrodo orientuota tik į gamybą. Ir susirinkimai kas rytą atrodo per dažni. :) Tačiau bendrai vertinant, manau. kad paskaita tikrai buvo naudinga.“

unnamed

 ___________________________________________________________________________________________________________________

 

Verslumo konkurso „ Profadienis“ nugalėtojų ekskursija Vilniaus universitete 

 

Lapkričio 24 d.  Universitete lankėsi Vilniaus Jėzuitų gimnazijos moksleiviai, kurie verslumo konkurse „Profadienis“ geriausiai atliko VU parengtą užduotį. Užduotį Inovacijų kategorijai rengė Verslo katedros dėstytojai doc. A. Fominienė, prof. A. Mačerinskienė, lekt. L. Pilukienė. Laimėtojai buvo apdovanoti prizu “Diena Vilniaus universitete.” Ekskursiją organizavimo Informacijos ir ryšių su visuomene skyriaus vedėjos pavaduotoja Edita Kirlytė. Svečius lydėjo EF Verslo katedros vedėja doc. Asta Fominienė. 

Vilniaus Jėzuitų gimnazijos mokinių įspūdžiai po "Dienos VU" - Kornelija Buivydaitė : „Man labai patiko pamatyti įvairius fakultetus iš vidaus. Apsilankymas juose netgi padėjo suprasti, ką aš norėčiau studijuoti ir mokytis toliau. Manau, tai buvo labai naudinga ekskursija kiekvienam iš mūsų.“ Matas Gustainis : „Man buvo įdomu pasižvalgyti po įvairias VU vietas ir ne tiek pamatyti, ko moko, o kokios sąlygos, kaip atrodo universitetas iš vidaus. Dar patiko padiskutuoti su ekonomikos fakulteto dekanu.“ Augustė Šaltytė : „Man buvo labai įdomu pasivaikščioti po VU fakultetus, pamatyti, kokia aplinka supa studentus. Paliko didelį įspūdį pabendravimas su ekonomikos fakulteto dekanu ir prodekanais. Galbūt tą dieną rimčiau pažvelgiau į savo ateitį ir supratau, kur ir ką norėčiau studijuoti.“ Dovydas Vaičaitis : „Man labai patiko pamatyti VU iš arti. Džiugu, kad Lietuvos mokslininkams yra suteikiamos puikios sąlygos siekti savųjų tikslų ir garsinti Lietuvą. Didelė garbė, kad mus priėmė VU rektorius prof. habil. dr. Artūras Žukauskas. Taip pat buvo įdomu padiskutuoti su ekonomikos fakulteto dekanu prof. dr. Jonu Martinavičiumi.“


unnamed 2

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Verslumo renginys „PROFADIENIS junior“

 

Šių metų spalio 27 d. “Europos namuose” 115 vyresniųjų klasių mokinių ir gimnazistų susitiko su verslo praktikais dirbančiais Lietuvos universitetuose netradiciniame verslumo renginyje PROFADIENIS junior.  Vilniaus universitetą renginyje atstovavo ir užduotį parengė Ekonomikos fakulteto Verslo katedros dėstytojai doc. Asta Fominienė, prof. Aida Mačerinskienė, dr. Laura Pilukienė. Prof. Aida Mačerinskienė renginio atidarymo metu sake įkvepiančią ir drąsinančią kalbą moksleiviams, susirinkusiems spręsti 5 universitetų parengtų užduočių. Vilniaus universiteto prizu buvo apdovanota geriausiai šio universiteto kuruojamoje kategorijoje pasirodžiusi Vilniaus jėzuitų gimnazijos komanda Dovydas Vaičaitis, Matas Gustainis, Augustė Šaltytė, Kornelija Buivydaitė, Danielius Kaminski. Prizą komandai įteikė ir apsilankyti svečiuose pakvietė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto dekanas prof. dr. Jonas Martinavičius.
"Smagu, kad Lietuvoje tiek daug besidominančių, aktyviai dalyvaujančių ir savo patirtį sparčiai kaupiančių moksleivių,- džiaugėsi VU EF katedros vedėja doc. A. Fominienė

unnamed 3

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Verslumo konkursas „Sumedžiok savo verslo idėją“

 

Spalio 24 d. VU EF vyko verslumo konkurso "Sumedžiok savo verslo idėją" pristatymo renginys. Renginį atidarė ir medžioti idėjas studentus paskatino EF Dekanas prof. Jonas Martinavičius.
Renginio metu Ramūnas Čižas (Verslios Lietuvos projektų vadovas) pasakojo apie renginio taisykles ir kriterijus, Živilė Baušienė (Verslio Lietuvos projektų vadovė) pasakojo apie verslo vystymo ypatumus bei supažindino su verslo pradžiai naudingais elektroniniais įrankiais, Bronius Rauba (UAB "Parkis" ir UAB "Intako" savininkas) pasidalino savo patirtimi kada ir kur prasideda verslas. Renginį organizavo ir vedė Verslo katedros vedėja doc. Asta Fominienė.
Studentai, susidomėję konkursu, turi registruotis Verslios Lietuvos atsiųstoje nuorodoje iki lapkričio 8 d., atrinktos 10 komandų lapkričio-gruodžio mėnesiais varžysis dėl Verslios Lietuvos prizų.

  unnamed  unnamed 1  unnamed 3 

unnamed 5

 ___________________________________________________________________________________________________________________

 

VU EF Verslo katedros atstovai Europos Parlamente (EP) Strazbūre


VU EF Alumni draugijos nariai ir studentai 2016 m. rugsėjo mėnesį lankėsi Europos Parlamente (EP) Strasbūre. Verslo katedrą išvykoje atstovavo katedros vedėja doc. A. Fominienė ir doc. M. Krutinis. VU EF delegaciją Strasbūre pasitiko EF Alumni draugijos tarybos pirmininkas, europarlamentaras Petras Auštrevičius. Jis papasakojo apie darbo EP subtilybes, parlamentarų indėlį į Europos Sąjungos plėtrą, Lietuvos vaidmenį Europos politikoje, diskutavo ir atsakė į svečių klausimus. Po susitikimo su politiku EF bendruomenės nariai dalyvavo plenariniame posėdyje.
Kelionės dalyviai tikisi, kad užsimezgę ryšiai ir toliau stiprins bendradarbiavimą tarp alumnų, studentų ir darbuotojų, ugdys ir puoselės vieningą VU bendruomenę. Doc. M. Krutinio įspūdžiai apie išvyką: "Buvo šaunu stebėti, kaip keliautojų formalus bendravimas išvykos pradžioje perauga į draugišką, kolegų bendravimą kelionei įpusėjus. Sužinojome, kad alumni pagal dabartinę darbovietę ar veiklos sritį dažniausiai dirba valstybinėse įstaigose (pvz. ministerijose), taip pat komercinėse struktūrose (bankuose, tarptautinėse finansų įmonėse ir pan.). Buvo apsikeista kontaktine informacija ir sutarta palaikyti tolimesnius ryšius. ES parlamento rūmai priminė didelį skruzdėlyną - toks aktyvus gyvenimas jame verda, nes zuja ne vien europarlamentarai, bet ir jų padėjėjai, vertėjai ir daugybė kito personalo. Visi posėdžiai, susitikimai vyksta tiksliai numatytu laiku - iš anksto pateikiama susijusi informacija arba ją galima gauti vietoje. Smagu buvo matyti mūsų trispalvę smagiai plėvesuojančią ES šalių vėliavų centre“.

                                                                                          unnamed 1

 ___________________________________________________________________________________________________________________

 

Verslo katedros dėstytojai dalyvavo tarptautinėje - metinėje LKVIA konferencijoje

Verslo katedros dėstytojai - doc. dr. A. Fominienė, doc. dr. G. Jatuliavičienė, lekt. M. Alminauskienė ir doc. dr. M. Krutinis rugjūčio mėn. dalyvavo Klaipėdoje vykusioje tarptautinėje - metinėje Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos konferencijoje ,,Kokybės vadyba ir inovacijos - tarptautinė praktika".

konferencija

 ___________________________________________________________________________________________________________________

Verslo katedros dėstytojai lankėsi įmonėje ,,ThermoFisher"

Doc. A. Fominienė, prof. A. Mačerinskienė, doc. M.Krutinis, doc. G. Jatuliavičienė ir lekt. M. Alminauskienė birželio mėnesį lankėsi ThermoFisher įmonėje. Ekskursijos - praktinės paskaitos metu įmonės atstovė Alina Štura pasakojo kaip įmonėje valdomi veiklos procesai, įdiegta Lean sistema, organizuojami kasdieniniai keturių lygių darbuotojų susitikimai.

thermo fisher2

__________________________________________________________________________________________________________________

Prof. dr. Aida Mačerinskienė ir dokt. Yuayuan Liu dalyvavo konferencijoje

Verslo katedros profesorė dr. A.Mačerinskienė ir Y.Liu š. m. gegužės mėn. dalyvavo  SUSTAINABLE TOURISM 2016 konferencijose  Valencijoje, Ispanijoje.

Mokslininkės rengė pranešimą tema "Managing the process of Digital Campaign for Sustainable Tourism Destination". Mokslininkių užmegzti ryšiai su kolegomis iš Tanzanijos, JAV, Švedijos, Austrijos, Japonijos gali būti labai naudingi ir kitiems fakulteto mokslininkams. 

aida ir yuanyuan konferencija

____________________________________________________________________________________________________________________

VU EF komanda tarptautinėje Verslo praktinio mokymo firmų mugėje apdovanota diplomu nominacijoje ,,Sidabrinė mugės VPMF"

Balandžio 20 d. Vilniaus Rotušėje vyko 20-oji tarptautinė Verslo praktinio mokymo firmų mugė, kurioje savo valdomas imitacines įmones, jų prekes ir paslaugas pristatė daugiau kaip 300 Lietuvos moksleivių ir studentų. Verslo praktinio mokymo firmos (VPMF) – tai švietimo įstaigose veikiančios imitacinės bendrovės, kurioms vadovaujama kaip tikroms verslo įmonėms: su realia verslo vystymo tvarka, laikantis ekonominių taisyklių, nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų.

Šioje mugėje dalyvavo ir VU Ekonomikos fakulteto studentai: Guoda Sugintė, Viltė Vagonytė, Tadas Stelionis (Verslo organizavimo atšaka, III k.), Elena Borovik, Erika Kuklytė (Komercijos atšaka, III k.), kurie pristatė savo sukurtą imitacinę įmonę, teikiančią reklamos paslaugas (VPMF vadovė doc. dr. Asta Fominienė).

Verslo įmonių ir Lietuvos VPMF tinklo bei „Simulith“ centro atstovų komisija išrinko geriausias mugės bendroves. Mūsų komandos narė Guoda Sugintė buvo apdovanota diplomu „Geriausias derybininkas tarp aukštųjų mokyklų firmų“, o mūsų komanda – apdovanota diplomu už geriausią gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti tarp aukštųjų mokyklų firmų nominacijoje „Sidabrinė mugės VPMF“. Džiaugimės kartu su mūsų studentais!

simulith

 ___________________________________________________________________________________________________________________

Kviečiame dalyvauti 20 - oje Tarptautinėje Verslo praktinio mokymo firmų mugėje

Balandžio 20 d. Nuo 9 val. 30 min. iki 17 val. Vilniaus Rotušėje (Didžioji g. 31) vyksta 20-oji tarptautinė Verslo praktinio mokymo firmų mugė.

Mugėje susitinka studentai iš Lietuvos mokymo įstaigų ir pristato savo sukurtų imitacinių (simuliacinių) įmonių paslaugas ar prekes. Šioje mugėje dalyvauja ir VU Ekonomikos fakulteto studentai: Guoda Sugintė, Viltė Vagonytė, Tadas Stelionis (Verslo organizavimo atšaka, III k.), Elena Borovik, Erika Kuklytė (Komercijos atšaka, III k.), kurie pristato savo sukurtą imitacinę įmonę, teikiančią reklamos paslaugas (VPMF vadovė doc. dr. Asta Fominienė). Kviečiame ateiti palaikyti mūsų komandos (įmonės stendo nr. 37). Įėjimas į mugę nemokamas. Kiekvienam apsilankiusiam mugėje, įteikiama kortelė su virtualiais 5000 eurų, kuriuos galima panaudoti perkant įmonių siūlomas prekes ar paslaugas.

Mugės metu nuo 11 val. 30 min. iki 13 val. vyks komandų prisistatymai (mūsų komandos laikas - 11 val. 50 min.). Kiekvienas atvykęs į mugę ir nusifotografavęs prie 37 stendo sienelės ir įkėlęs nuotrauką į studentų įmonės Facebook paskyrą turi galimybę laimėti prizus, jei surinks daugiausia „patinka“ paspaudimų. Iki susitikimo mugėje!

13016662 1098564366872773 1372839347 o

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Barclays atstovo paskaita " Organizacijų vadybos sistemos"

Š.m. balandžio mėn. 14 d. 17:30 val. 514 A aud. I r. vyko paskaita ,,Organizacijų vadybos sistemos (Kokybės vadybos valdymas. Organizacijų veiklos procesų analizė, projektavimas ir gerinimas. Veiklos procesų auditas ir brandumo vertinimas)" .

Paskaitą skaitė Barclays IT projektų vadovas Justinas Adomaitis.

Organizatorius - doc. dr. Asta Fominienė (Verslo katedra).

_______________________________________________________________________________________________________________________

Barclays atstovo paskaita "Valdymas pokyčių metu: efektyvus resursų ir procesų valdymas pokyčių metu. Kaip pasiekti rezultatų?"

Š.m. kovo 24 d. 17:30 val., JR12 auditorijoje vyko paskaita "Valdymas pokyčių metu: efektyvus resursų ir procesų valdymas pokyčių metu. Kaip pasiekti rezultatų?".

Paskaitą skaitė Renata Šumskaitė Barclays Vyriausioji analitikė, dirbanti  Reguliavimo bei Privalomų Pokyčių valdymo skyriaus Kontrolės skyriuje Barclaycard,  vadovaujanti Lietuvos komandai.

Įgyvendinami tokie projektai kaip EBA (Europian Banking Authority), išleista 'Mokėjimo paslaugų direktyva 2' (Payment Services directive 2) dėl bankinių mokėjimų saugumo reikalavimų įgyvendinimo, taip pat Resilience projektai ir kiti Reguliuojantys institucijų projektai. 

Organizatorius- doc. dr. Asta Fominienė (Verslo katedra).

______________________________________________________________________________________________________________________

Sveikiname Verslo katedros dėstytoją Tadą Gudaitį tapus naujuoju „Swedbank investicijų valdymo“ direktoriumi.

„Swedbank investicijų valdymui“ nuo šiol vadovauja Verslo katedros dėstytojas Tadas Gudaitis. Iki šiol jis ėjo pensijų srities vadovo pareigas „Swedbank“ Taupymo ir draudimo verslo plėtros departamente.

______________________________________________________________________________________________________________________

Sveikiname Cum Laude magistro diplomus gavusius VPV programos absolventus - Astą Zaveckaitę ir Žilviną Glinevičių!

12592553 10153925338557206 445680874471862475 n

______________________________________________________________________________________________________________________

Sveikiname Verslo procesų valdymo studijų programos magistrantus, 2016 m. sausio 19-20 d. sėkmingai apgynusius magistro darbus:

Abarienė Irena

Baublytė Gabrielė

Čapskaytė Jūratė

Demereckienė Rita

Glinevičius Žilvinas

Juodeikaitė Monika

Jurkonytė Simona

Kazragienė Asta

Matusevičiūtė Iveta

Ordo Kristina

Prapiestis Andrius

Rasikaitė Justina

Sabalius Žygimantas

Skardžiūtė Gailė Eglė

Sniatkova Viktorija

Valiulis Paulius

Zaveckaitė Asta

Zenevič Anžela

Žurauskas Povilas

  • koliažas

___________________________________________________________________________________________________________________________

Paskaita apie specifinių rizikų versle valdymą - draudimo galimybes

Gruodžio 14 d.  (pirmadienį) Eugenijus Bulavas ( BTA Baltic Insurance Company" Lietuvos filialo, Bendrosios civilinės atsakomybės ir aviacinių rizikų draudimo produktų vadovas) skaitė paskaitą apie specifinių rizikų versle valdymą - draudimo galimybes.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Verslo katedros doktorantų paskaita apie Kinijos ir Azerbaidžano verslo aplinkas

Gruodžio 8 d. Verslo katedros doktorantai Yuanyuan Liu (Kinija) ir Javid Shahbazov (Azerbaidžanas) Tarptautinio verslo paskaitos metu studentams skaitė pranešimą apie Kinijos ir Azerbaidžano verslo aplinkas. Studentai buvo supažindinti su verslo sukūrimo galimybėmis Kinijoje ir Azerbaidžane.

doktorantai

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Samsung Electronics Baltics atstovo paskaita ,, Tarptautinės įmonės valdymas".

 

Gruodžio 1 d. Romualdas Broniukaitis (EBT Key Account Manager, Samsung Electronics Baltics) skaitė paskaitą "Tarptautinės įmonės valdymas", kurios metu pristatė Samsung kompanijos veiklą: valdymo struktūros formavimo, žmogiškųjų išteklių valdymo, tiekimo ir pasirstymo grandinės formavimo bei inovacijų kūrimo ypatumus.

RB

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Barclays Lietuva kompanijos atstovų paskaita,,Management of Virtual Teams".

 

Š.m. lapkričio 30 d. VU EF VVA tarptautinės grupės I kurso studentai klausė paskaitą anglų kalba tema "Management of Virtual Teams", kurią vedė Barclays Lietuva kompanijos atstovai:

Simas Stašenis, Barclays Lithuania Technology Command Centre Manager

Jevgenij Kaplanas, Barclays Lithuania Service Control Manager

Kviestiniai lektoriai pristatė virtualių komandų privalumus ir trūkumus lyginant su tradicinėmis komandomis, jų veiklos principus ir specifiką. Lektoriai gausiai iliustravo Barclays globalios kompanijos praktiniais pavyzdžiais, panaudodami asmeninę ilgamečio darbo virtualiose komandose patirtį. Paskaita vyko interaktyviu būdu, studentai aktyviai reiškė nuomones, diskutavo. Užsimezgė draugiškas kontaktas ir studentai buvo pakviesti apsilankyti įmonėje. 

Barclays Lietuva vadovai siekia palaikyti glaudžius ryšius su VU EF ir ateityje vystyti bendradarbiavimą.

Organizatorius- Verslo katedros lektorė Gražina Mikaliūnienė.

PicMonkey Collage3

______________________________________________________________________________________________________________________________

Studentų mokslinės draugijos organizuota mokslinė konferencija

2015 m. lapkričio 24 d.Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Studentų mokslinė draugija organizavo mokslinę konferenciją.

Konferencijos pradžioje sveikinimo kalbą sakė Prodekanė, Verslo katedros profesorė A. Mačerinskienė,taip pat Verslo katedros vedėja doc. A. Fominienė.

Verslo procesų ir jų valdymo sekcijoje pranešimus skaitė net 5 Verslo procesų valdymo magistro studijų magistrantai:

Žilvinas Glinevičius (,,Pensijų fondų dalyvių finansinis raštingumas ir investicijų bei rizikos valdymas planuojant pensiją),

Asta Zaveckaitė (,,Projektų rizikos valdymo vertinimas ir gerinimo galimybės kalbos vertimo paslaugų įmonėse"),

Gailė Eglė Skardžiūtė (,,Gyvybės draudimo sutarčių sudarymo proceso vertinimas ir problemos besivystančiose draudimo rinkose"),

Jelena Jemeljanovič (,,Paslaugų įmonių inovatyvumo vertinimas"),

Monika Juodeikaitė (,,Žmogiškųjų išteklių valdymo procesų pokyčiai“).

Kokybės vadybos magistrantė:

Severina Lazdauskienė (,,Application of Lean management system for the improvement of the bank activity“).

Taip pat du Vadybos ir verslo administravimo bakalauro studijų studentai:

Verslo procesų ir jų valdymo sekcijos moderatorė Jonė Nargelaitė (,,Kokybinis edukacinio proceso vertinimas ir jo psichologinis poveikis asmenybei streso atžvilgiu“),

Marius Benedikas (,,Vokiškų automobilių krizės poveikis prekės ženklui ,,Made in Germany“).

Verslo procesų ir jų valdymo sekcijoje apdovanoti buvo:

I-oji vieta Asta Zaveckaitė (Verslo procesų valdymo programos magistrantė),

II –oji vieta  Žilvinas Glinevičius (Verslo procesų programos magistrantas),

II – oji vieta Severina Lazdauskienė (Kokybės vadybos programos magistrantė),

III-oji vieta Jonė Nargelaitė ( Verslo vadybos ir administravimo programos bakalauro studentė).

Nugalėtojams SMD konferencijos organizatoriai įteikė diplomus ir dovanas. 

Verslo katedros vedėja doc. A. Fominienė, dėkodama sekcijos moderatoriams Jonei Nargelaitei ir Mariui Benedikui įteikė katedros monografijas „Paslaugų verslas integruotoje rinkoje: permainos ir tendencijos“.

SMD konferencijasmd

___________________________________________________________________________________________________________________________

Studentų išvykstamoji paskaita į ,,IKEA"

Š.m. lapkričio 19 d. VU EF VVA Komercijos specializacijos III kurso studentai lankėsi IKEA įmonėje kur vyko išvykstamoji paskaita. Ją vedė IKEA darbuotoja Sonata Juškevičienė. 

Išvykstamosios paskaitos metu studentai gilinosi į sėkmingą IKEA verslo modelį, aptarė vertės kūrimo grandinę, atsakingos veiklos organizavimo aspektus, diskutavo asortimento formavimo bei logistikos klausimais.

IKEA darbuotojai demonstravo prekybos salėje taikomus principus, pardavimų skatinimo technologijas bei dalinosi išskirtine globalios įmonės patirtimi bei metodais.

Jau trečius metus iš eilės IKEA įmonės personalo vadovė Aušra Delonaitė bendradarbiauja su VU EF Verslo katedros lektore Gražina Mikaliūniene ir kartu organizuoja praktines paskaitas studentams IKEA įmonėje.

išvyka į IKEA

____________________________________________________________________________________________________________________________

Lapkričio 6 d. Verslo katedra prisijungė prie ,,Pyragų dienos" iniciatyvos ir tikisi, kad tai taps ne tik Verslo katedros, bet ir viso Ekonomikos fakulteto tradicija.

pyragu diena  

__________________________________________________________________________________________________________________________

Sveikiname Verslo katedros dėstytoją profesorę Aidą Mačerinskienę, kuriai Ūkio ministerija įteikė padėką už nuoširdų darbą ir svarų indėlį plėtojant turizmą!

Priedas be pavadinimo 00039

 

______________________________________________________________________________________________________________

Spalio 28 d. (trečiadienį) vyko Verslo startegijų dalyko svečio paskaita. Paskaitos tema: Vieno seniausių bankų pasaulyje "Barclays" plėtros strategija.

Paskaitą skaitė: Robertas Tamašauskas regioninis aplikacijų platformos vadovas "Barclays" Lietuvoje.

09dbf22Nuotrauka iš Linkedin.com puslapio

Spalio 26 d. (pirmadienį) vyko atvira paskaita, kurią vedė Tautvydas Gylysįmonės Vinted (vienas didžiausių lietuviškų startuolių) produkto komandos vadovas.

Paskaitos tema "Žingsnis po žingsnio nuo idėjos iki veikiančio produkto".

3402a32

Nuotrauka iš Linkedin.com puslapio

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Sveikiname 

Ekonomikos fakulteto Verslo katedros lektorę

RASĄ PAULIENĘ

(„Moderniosios lyderystės raiška organizacijose: vadovų kompetencijų ir lyderystės sąveika“)

2015 m. spalio 22 d. sėkmingai apgynusią socialinių mokslų srities, vadybos krypties daktaro disertaciją.

 

DSC 1698 copy

______________________________________________________________________________________________________________________

Verslo katedra stiprino komandinę dvasią neformaliame išvykstamajame posėdyje į Trakus. Darbuotojai mokėsi kibinų gamybos bei dalyvavo profesorės Aidos Mačerinskienės vedamoje ekskursijoje po neatrastas Trakų vietas.

 

pikasa

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Ilgamečio Verslo katedros darbuotojo Vaidoto Stanevičiaus fotografijų paroda 7 aukšte

Ekonomikos fakulteto 75-ių metų jubiliejinių renginių proga rengiamos parodos. Kviečiame apžiūrėti ilgamečio Verslo katedros darbuotojo Vaidoto Stanevičiaus fotografijų parodą 7 aukšte.

stanevičiaus foto paroda

__________________________________________________________________________________________________________________

Dr. Tadas Gudaitis, konferencijoje JAV pristatė pranešimą, parengtą kartu su kolega iš Italijos

2015 metų sausio mėnesį Verslo katedros lektorius dr. Tadas Gudaitis dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „25th Business & Economics Society International (B&ESI) Conference“, kuri vyko Las Vegas (JAV). Konferencijoje mūsų kolega pristatė pranešimą „Which is Rational Choice of Participation Level to Second Pillar Pension Funds in Lithuania?“, parengtą kartu su kolega prof. Alessandro Fiori Maccioni iš Sassari universiteto (Italija).
Konferencija buvo įdomi ir naudinga – pavyko užmegzti naujų mokslinių kontaktų su kolegomis, iš JAV, Dž. Britanijos, Japonijos bei kitų šalių bei įgyti naujos patirties. Kaip kviestinis svečias Dr. Tadas Gudaitis kartu su kolegomis dalyvavo apvaliojo stalo diskusijoje „Monetary Policy: USA, UK, EU, Japan“ bei vadovavo vienai iš konferencijos sesijų.
Konferencijos organizatoriai taip pat pasirūpino ir pažintine programa – paskutiniąją konferencijos dieną buvo organizuota kelionė į Didįjį kanjoną (Grand Canyon), kuri paliko neišdildomus įspūdžius. „Iš draugų ir kolegų dažnai sulaukiu klausimo: ar daug laimėjau Las Vegas lošimo namuose? Jiems visiems atsakau, jog mano atveju, deja, pasitvirtino posakis, jog lošimo namai visada laimi“ – pasakoja kolega T. Gudaitis.
Išvyka į konferenciją (konferencijos dalyvio mokestis, lėktuvo bilietas ir nakvynė) buvo pilnai finansuojama Lietuvos mokslo tarybos pagal projektą „Konkursinis trumpalaikių mokslininkų vizitų finansavimas“. „Paraiškos užpildymas neužėmė daug laiko. Visus duomenis reikėjo pateikti elektroniniu būdu. Tiesiog užpildžiau paraišką ir mano paraiška buvo viena iš gavusių paramą. Beje, šiuo metu taip pat galima teikti paraiškas ir dalyvauti konkurse“.

-------------------------

Dr. Aurelijos Ulbinaitės mokslinė stažuotė Taivane

Verslo katedros lektorė dr. Aurelija Ulbinaitė š. m. gegužės - rugsėjo mėn. stažavosi Taipėjuje, Taivane, Kinijos Liaudies Respublikoje. Dėstytoja dalyvavo Taivano vyriausybės skelbtame mokslinio skatinimo socialinės srities tyrėjams konkurse, buvo atrinkta ir pakviesta stažuotis į Taivaną. Tarp 101 programos pasaulio mastu dalyvių dr. Aurelija Ulbinaitė tapo vienintele atrinktąja tiek iš Lietuvos, tiek iš Baltijos šalių.

ooo

Daugiau įspūdžių iš mokslinės stažuotės

----------------------------------------------

2014 09 17

Kviečiame visus į paskaitą

2014 09 23 (antradienį), 14:00 val. dr. Kęstutis Bagdonavičius skaitys paskaitą tema: Digitalisation as part of inovation in insurance (anglų kalba).

Trukmė: 45 min.

Vieta: 403 aud. II r.

Koordinuojantis dėstytojas: doc.dr.L.Belinskaja ()

Kviečiame visus dalyvauti

K.Bagdonav

dr. Kęstutis Bagdonavičius

ERGO draudimo grupės Baltijos šalyse valdybos pirmininkas ERGO Life Insurance SE generalinis direktorius

ERGO yra viena iš pirmaujančių draudimo grupių Baltijos šalyse, siūlanti ne gyvybės, gyvybės bei sveikatos draudimą. Įmokų suma ERGO Baltijos šalyse 2013 metais sudarė virš 155 mln. eurų. Praėjusiais metais ERGO Baltijos šalyse klientams apmokėjo žalų už 85 mln. eurų. ERGO veikia ir Baltarusijoje, teikdama paslaugas klientams ne gyvybės draudimo srityje. Daugiau nei 550 tūkst. klientų Baltijos šalyse pasitiki ERGO grupės paslaugomis, patirtimi bei finansiniu stabilumu.

Baltijos šalyse veikiančios ERGO bendrovės yra tarptautinės ERGO grupės dalis. Tai viena didžiausių draudimo grupių Europoje. ERGO atstovaujama daugiau nei 30 šalių Europoje bei Azijoje.

Pagrindinis ERGO akcininkas yra viena didžiausių pasaulyje perdraudimo grupių „Munich Re“.

---------------

2014 06 11

Kviečiame rinktis studijas VILNIAUS UNIVERSITETE Ekonomikos fakultete

Magistrantūros studijų programa VERSLO PROCESŲ VALDYMAS

Studijos skirtos būsimiems verslo lyderiams, gebantiems argumentuotai vertinti verslo įmonės  veiklos procesus jų kokybę, ekonomikos ir vadybos profesionalams siekiantiems socialinių mokslų srities verslo magistro laipsnio.

Verslo procesų valdymo programos tikslas - rengti socialinių mokslų srities verslo magistrus, gebančius įgyvendinti verslo įmonių pokyčius, adaptuotis šiuolaikinėje ir dinamiškoje verslo aplinkoje, kritiškai vertinant teorinių koncepcijų taikymą,  kūrybiškai taikyti verslo procesų analizės instrumentus (LEAN, SixSigma, TOC, BSC ir kt.), parengti ir nuosekliai įgyvendinti strategiškai pagrįstus sprendimus, suvokiant verslą kaip vieningą visumą ir neapsiribojant atskirų fragmentiškų uždavinių sprendimu.

Pagrindiniai duomenys apie programą:

  • stojimas į šią studijų programą yra organizuojamas nuo 2012 metų;
  • studijų trukmė - 1,5 metų (3 semestrai);
  • studijos vyksta darbo dienomis vakarais nuo 17:30 val.

Studijų procese studijuojami studijų krypties dalykų blokai – Verslo operacijų valdymas, verslo rizikos valdymas ir paslaugų valdymas.

.......................................

2014 02 03

Vilniaus universiteto dėstytojai intensyviai dalyvauja ne tik mokslinėje ir metodinėje veikloje, bet ir dalinasi patirtimi dalyvaudami projektuose kaip ekspertai.

Šių metų sausio mėnesio viduryje VU, Verslo katedros docentė A.Mačerinskienė buvo išvykusi į Azerbaidžaną. Ji yra įtraukta į ekspertų grupę Europos Sąjungos Dvynių projekte Nr. AZ12/ENP-PCA/OT/22 “Azerbaidžano Respublikos Kultūros ministerijos Turizmo departamento administracinių gebėjimų stiprinimas”, kurio metu vystomas turizmas Azerbaidžane. „Tai projektas, kuris reikalauja daug patirties ir sukuria daug galimybių realizuoti savas idėjas naujomis spalvomis, “ – trumpai apibrėžia darbo esmę doc. A.Mačerinskienė. „Labai smagu, kad universiteto administracija palaiko tokias iniciatyvas, ačiū jiems. Studentai iš viso to gaus realius pavyzdžius situacijų analizei paskaitose. Labai naudinga derinti gerą praktiką su darbu universitete.“

DSC 0810-min