Verslo katedra

asta

 


Katedros vedėja

Doc. dr. Asta Fominienė
+370 5 2366151, 515 kab.

 Administratorė
Gabrielė Steponavičiūtė 
+370 5 2366152, 502 kab. 

Trumpa istorija

Verslo katedra savo veiklą pradėjo 2004 m. rugsėjo 1 d., susijungus Prekybos ekonomikos ir Įmonių ekonomikos katedroms. Katedrų susijungimą paskatino vykdytas Ekonomikos fakulteto restruktūrizavimas, siekiant apjungti pagal savo mokslo tiriamąją veiklą artimas sritis ir dalykus, susijusius su verslo organizavimu, komercija ir paslaugomis.

1940 m. Vilniaus universitete įkūrus Ekonomikos mokslų fakultetą, Prekybos ekonomikos katedra buvo įkurta 1946 m., bet tais pačiais metais buvo įjungta į Liaudies ūkio ekonomikos katedrą. 1963 m. ji vėl tapo savarankiška katedra. Prekybos ekonomikos katedros vedėjais buvo doc. dr. K. Lukša, prof. habil. dr. M. Gregorauskas, prof. habil. dr. A. Pajuodis, doc. dr. L. Butkevičius, doc. dr. B. Čereška, prof. habil. dr. V. Vengrauskas. Įmonių ekonomikos katedra buvo įkurta 1972 m. Įmonių ekonomikos katedros vedėjais buvo doc. dr. J. Pauliukonis (1972-1976), doc. dr. J. Tamulevičius (1976-1986), prof. habil. dr. V. Astrauskas (1986-1996), prof. dr. M. Kučinskienė (1996-2004).

Prekybos ekonomikos ir Įmonių ekonomikos katedrų veikla atspindėta knygos „Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas. 1940-2010“, išleistos švenčiant VU Ekonomikos fakulteto jubiliejų, straipsnyje „Verslo katedros atsiradimo priešistorė ir veikla 2004-2010 metais“.

Verslo katedra yra viena iš devynių VU ekonomikos fakulteto akademinių šakinių padalinių.  2004 - 2009 m. katedros vedėju dirbo prof. habil. dr. Vytautas Vengrauskas. 2009-2014 m. Verslo katedrai vadovavo prof.dr. Marija Kučinskienė. 2014-2015 m. Verslo katedrai vadovavo doc. dr. Aida Mačerinskienė. Nuo 2015 m. rugsėjo 1 dienos į katedros vedėjos pareigas paskirta doc.dr. Asta Fominienė.

Dabar

IMG 7825-intern

 
Verslo katedros kolektyvas 2014 m.
 

Katedra kuruoja tris Vadybos ir verslo administravimo krypties bakalauro atšakas: Komercja, Verslo organizavimas, Verslo rizika ir draudimas. Katedra taip pat kuruoja  magistrantūros studijų programą - Verslo procesų valdymas (trys atšakos Verslo operacijų valdymas, Paslaugų valdymas, Verslo rizikos valdymas).

Nuo 2006 m. sausio 1 d. katedra vykdo tyrimus, tema „Lietuvos verslo konkurencingumo didinimas naujoje Europos erdvėje“, siekiant ištirti atskirų Lietuvos verslo sektorių konkurencingumą ir jo didinimo galimybes bei pateikti mokslo metodinius sprendimus. Surinktą ir susistemintą medžiagą katedros darbuotojai naudoja rengiant monografijas, vadovėlius, mokomąsias knygas, straipsnius, mokslinių konferencinių medžiagą. Katedros iniciatyva 2005 ir 2006 metais surengtos dvi mokslinės konferencijos tema „Business development posssibilities in the new European area“. 2007 metais doc. dr. B. Vengrienės ir doc. dr. N. Langvinienės vadovėlis „Paslaugų teorija ir praktika“ laimėjo prizinę vietą Švietimo ir mokslo ministerijos organizuotame vadovėlių konkurse. 2010 metais katedra parengė ir išleido monografiją „Paslaugų verslas integruotoje rinkoje: permainos ir tendencijos“ (autorių kolektyvas).

Verslo katedros darbuotojai dalyvavo Ekonomikos fakulteto laimėtame 2010 m. projekte „VU Ekonomikos fakulteto I pakopos studijų programų atnaujinimas ir inovatyvių mokymo metodų diegimas“ programų ir jų atšakų atnaujinimas. Projekto vykdytojai: doc. dr. G. Jatuliavičienė (Verslo organizavimo atšaka); prof. dr. M. Kučinskienė, doc. dr. L. Belinskaja (Verslo rizikos ir draudimo atšaka); doc. dr. A. Mačerinskienė (Komercijos atšaka). Projekto dalyviai atnaujino verslo vadybos ir administravimo bei ekonomikos bakalaurų studijų programas, naudojant ES šalių patirtį ir atsižvelgiant į kintantį studijų kokybės poreikį rinkos sąlygomis.

Siekiant pagerinti studentų praktikų kokybę, katedros specialistai taip pat 2010 metais dalyvavo  Lietuvos prekybos įmonių asociacijos inicijuotame projekte „Studentų praktikos sistemos sukūrimas Lietuvos prekybos sektoriaus įmonėse, naudojant pažangią ES šalių patirtį“.  Projekto vykdytojai: doc. dr. G. Jatuliavičienė, doc.dr. A.Mačerinskienė.

2011 - 2012 m.  doc. dr. A. Fominienė  ir lekt. doktorantas D. Baliūnas dalyvavo Italijos Bolonijos universiteto kartu  su Vilniaus Universiteto Medicinos ir Ekonomikos fakultetų (Verslo katedros) vykdomame Europos Sąjungos 7-osios bendrosios programos projekte „Socialiai pažeidžiamų asmenų mityba visuotinai prieinamais, subalansuotais ir sveikinančiais maisto produktais, pagamintais pritaikius pigias technologijas ir tradicinius maistinius komponentus“ (CHANCE).

Verslo katedros doktorantų ir dėstytojų apgintos disertacijos:

2015
Paulienė Rasa Moderniosios lyderystės raiška organizacijose: vadovų kompetencijų ir lyderystės sąveika
2013  
Žiogelytė Laura Darbo apmokėjimui įtaką darančių veiksnių sisteminis vertinimas Lietuvos verslo organizacijose                        
Ličkus Petras Tinklaveikos sąlygotos sinergijos tyrimas
2012  
Šerpytis Karolis Viešųjų pirkimų centralizavimo finansinės naudos valstybei vertinimas (Lietuvos atvejis)
Ulbinaitė Aurelija Draudėjų elgsenos sisteminis vertinimas Lietuvos draudimo rinkoje
2010  
Fominienė Asta Verslo inkubatorių veiklos transformacija: analizė ir vertinimas
Gudaitis Tadas Pensijų sistemos reformos rezultatų vertinimas (Lietuvos atvejis)
2009  
Jatuliavičienė Gražina Integruota eksporto plėtra globalizacijos sąlygomis
2000  
Žemgulienė Jolanta

Pacientų maitinimo Lietuvos ligoninėse paslaugų organizacinės ir ekonominės problemos

 

Apie bakalauro studijų Vadybos ir verslo administravimo programos atšakas

KOMERCIJA

VU Vadybos ir verslo administravimo studijų programos Komercijos atšakos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos komercijos specialistus, gebančius organizuoti ir valdyti pirkimo ir pardavimo procesus.
Komercijos atšaka Verslo vadybos ir administravimo programoje glaudžiai siejasi su kintančiais pirkėjų poreikiais, su naujomis technologijomis, su prekybos verslo kūrimu ir valdymu. Komercijos atšakos absolventų kompetencijos ugdomos pirkimo ir pardavimo procesų organizavimo bei valdymo srityje. Studijuojančių studentų valdymo įgūdžiai lavinami analizuojant įmonių ir verslo atvejus, lyderystės svarbą, sprendžiant verslo simuliacijų uždavinius. Komercijos atšakoje greta bendrų studijuojamų dalykų siekiama suteikti platesnių teorinių ir praktinių žinių iš prekių mokslo, prekybos įmonių vadybos, šiuolaikiškų prekybos verslo modelių, produkcijos kodavimo ir identifikavimo, kokybės vadybos sričių.
Baigę studentai gali dirbti mažmeninės bei didmeninės prekybos įmonėse ir organizacijose, kurti savo prekybos verslo įmones ar realizuoti savo žinias ir gebėjimus gamybinių įmonių pirkimo arba pardavimo padaliniuose. Be to, šios atšakos absolventai gali valdyti nekomercinių organizacijų pirkimo padalinius ar veiklas.

VERSLO ORGANIZAVIMAS

VU Vadybos ir verslo administravimo studijų programos Verslo organizavimo atšakos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos verslo organizavimo specialistus, gebančius organizuoti ir valdyti verslo procesus. Šios atšakos absolventų įgytos kompetencijos įgalins juos tiek steigti ir plėtoti savo verslą, tiek organizuoti ir valdyti verslo procesus jau veikiančiose įmonėse ir organizacijose. Studentams bus išugdomas sisteminis požiūris į verslo įmonės veiklą, diagnozuojant verslo subjekto ir jo valdymo sistemos situaciją, sistemiškai analizuojant verslo įmonės, organizacijos veiklą, nustatant pokyčių priežastis, bei inicijuojant reikiamus pokyčius. Baigę Verslo organizavimo atšaką, absolventai gebės savarankiškai parengti pagrįstus ekonominius ir vadybinius sprendimus dėl verslo ir jo valdymo sistemos tobulinimo ir efektyvumo didinimo, lanksčiai reaguoti į besikeičiančią verslo aplinkos situaciją, gebės taikant sisteminį požiūrį identifikuoti, analizuoti ir vertinti verslo įmonių situacijas, formuoti atitinkamus sprendimus jų veiklai ir valdymo sistemai tobulinti. Mokymosi metu bus išugdyti studentų analitinio, sisteminio, kritinio mąstymo gebėjimai, savarankiškų studijų, individualaus darbo, informacijos, idėjų paieškos, atrankos, grupavimo ir sisteminimo bei sprendimų priėmimo įgūdžiai. Atšakos absolventai galės dirbti įvairaus lygio vadybininkais verslo įmonėse, valstybės valdymo institucijose, tarptautinėse organizacijose ir jų padaliniuose.

VERSLO RIZIKA IR DRAUDIMAS

Verslo rizikos ir draudimo bakalauro studijų programos tikslas – rengti plataus ir fundamentalaus universitetinio išsilavinimo verslo rizikos vertinimo, draudimo ir rizikos valdymo specialistus, galinčius sėkmingai veikti dinaminėje vietinėje, tarptautinėje ir globalioje verslo aplinkoje. Pastarųjų metų ekonomikos ir verslo pokyčiai, kuomet stabilų verslo augimą, gali pakeisti staigūs nuosmukiai išryškino verslo rizikos valdymo, egzistuojančio įvairiose verslo šakose, poreikį.  Verslo rizikos ir draudimo specialistai gebės identifikuoti, vertinti ir valdyti verslo rizikas bei jas audituoti. Verslo rizikos ir draudimo atšaka suteiks platesnių teorinių ir praktinių žinių apie rizikos valdymo procesus bei atskirus rizikos valdymo etapus (rizikos veiksnių identifikavimą, rizikos profilio diagnostiką, rizikos poveikio ir tikimybės vertinimą, rizikų reitingavimą, rizikos valdymo galimybių paieškas ir strategijų parinkimą, rizikų monitoringą, reguliavimą ir įvertinimą), taip pat leis įvertinti draudimo bei kitų rizikos valdymo būdų naudą. Verslo rizikos vertinimas įgalins specialistus ieškoti efektyvių įmonės valdymo sprendimų bei kurti pridedamąją vertę versle. Baigusieji Verslo rizikos ir draudimo atšaką gebės sėkmingai dirbti bankų, draudimo ir kt. finansinių sektorių įmonėse, valstybinėse rizikos priežiūros institucijose, o taip pat ir verslo įmonėse, kurių veikla grindžiama rizika pasvertais sprendimais.

Apie magistrantūros studijų Verslo procesų valdymo programą

 

Verslo katedra kuruoja Verslo procesų valdymo magistrantūros studijų programą. Suteikiamas laipsnis – Verslo magistras, kas yra nauja Ekonomikos fakultete, o gerų verslo specialistų rinkoje tikrai trūksta. Studijų trukmė – 1,5 metų. Šios programos tikslas rengti socialinių mokslų srities verslo magistrus, gebančius įgyvendinti verslo įmonių pokyčius, adaptuotis šiuolaikinėje ir dinamiškoje verslo aplinkoje, kritiškai vertinant teorinių koncepcijų taikymą, kūrybiškai taikyti verslo procesų analizės instrumentus, parengti ir nuosekliai įgyvendinti strategiškai pagrįstus sprendimus, suvokiant verslą kaip vieningą visumą ir neapsiribojant atskirų fragmentiškų uždavinių sprendimu. Programoje terminu „verslo procesai“ apibrėžiama veiklos procesų, santykių, metodų ir išteklių visuma, skirta tenkinti privataus ir viešojo sektoriaus įmonių poreikius.

 

Svarbu ir tai, kad verslo procesų valdymas reikalauja spręsti iškylančias strategiškai svarbias problemas dinaminėje aplinkoje, netipiškose situacijose, derinant kelių studijų krypčių žinias, kompetencijas bei gebėjimus, remiantis technologinėmis naujovėmis. Į tokius poreikius orientuojami studijų programos „Verslo procesų valdymo“ dalykų blokai Verslo operacijų valdymas, Verslo rizikos valdymas ir Paslaugų valdymas.

Magistro studijų programa Verslo procesų valdymas akredituota iki 2022.07.01

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos