Rinkodaros katedra

Katedros vedėjas prof. dr. Sigitas Urbonavičius
Kontaktai:
Saulėtekio al. 9, 818 kab. II r.
tel. (8 5) 236 6148
e-paštas:

Katedros administratorė Jolita Morkūnienė
Kontaktai:
Saulėtekio al. 9, 817 kab. II r.
tel. (8 5) 236 6146
e-paštas:  

Apie katedrą

1990 metais tuometiniame Vilniaus universiteto Prekybos fakultete buvo įkurta pirmoji ir ilgą laiką vienintelė Marketingo katedra Lietuvoje. Šitaip vadindamasi ji veikė 20 metų, o nuo 2012-ųjų rugsėjo mėnesio šis padalinys vadinasi Rinkodaros katedra.
Nuo pat įkūrimo katedros tikslas nekinta – ji siekia būti Lietuvoje pirmaujančiu moksliniu ir pedagoginiu rinkodaros srities centru. Siekdamas šio tikslo, katedros kolektyvas:
- dėsto rinkodaros dalykus bakalauro, magistro ir daktaro pakopų VU studentams,
- plėtoja mokslinius tyrimus rinkodaros bei vartotojų elgsenos srityse,
- skleidžia rinkodaros tyrimų bei pedagoginio darbo patirtį akademinei bei verslo bendruomenei.
Rinkodaros katedra šiuo metu kuruoja vieną bakalauro programos specializaciją („Rinkodara ir globalusis verslas“) ir dvi magistro studijų programas: „Rinkodara ir integruota komunikacija“  ir „Rinkodaros analitika“.
Bakalauro studijų programos „Vadyba ir verslo administravimas“ specializacijos „Rinkodara ir globalusis verslas“ studijų dalykai globalaus verslo ypatumų analizę sieja su įmonių rinkodaros veiksmų nagrinėjimu.  Kadangi globalizacija daro žymią įtaką tiek kiekvienos įmonės veiklai, tiek ir jos prekių ar paslaugų pirkėjų elgsenai, šios specializacijos studentai išsamiai nagrinėja rinkodaros sritį. Toks globalaus verslo ir rinkodaros studijų derinys kol kas nedėstomas jokioje kitoje programoje ar specializacijoje. Specializacija „Rinkodara ir globalusis verslas“ savita ir tuo, jog studijos vyksta anglų kalba. Dėl to šios specializacijos dalykus renkasi gausus būrys iš kitų šalių atvykstančių studentų. Tai sudaro galimybes specializacijos studentams nuolat bendrauti su įvairių šalių kolegomis ir jau studijų metu asmeniškai pajusti šiandieninio pasaulio globalumo niuansus. Kita vertus, šios specializacijos studentai turi itin palankias sąlygas ir patys mainų programų dėka išvykti į kitų šalių universitetus. Baigusieji specializacijos studijas dažniausiai įsidarbina rinkodaros ar pardavimo vadybininkais vietinėse bei tarptautinėse įmonėse arba dirba tokias įmones aptarnaujančiose rinkodaros ir komunikacijos agentūrose.
Rinkodaros ir integruotos komunikacijos“ magistro studijų programa – gana nauja, pirmoji jos absolventų laida išleista tik 2012 metų žiemą. Nuo pačių pirmųjų metų ji yra tarp populiariausių VU magistro programų ir nuolat susilaukia didelio stojančiųjų dėmesio, nors studijos joje itin intensyvios, o reikalavimai studijuojantiesiems tikrai aukšti. Programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gerai įvaldžiusius rinkodaros tyrimų, strategijos ir įmonės integruoto komunikavimo su rinka sritis. Kiekviena iš šių sričių nagrinėjama naujausių mokslo pasiekimų pagrindu, gausiai pasitelkiant verslo pavyzdžių analizę bei kitus pažangius studijų metodus. Į paskaitas kviečiama daug rinkodaros praktikų, kurie ne tik dalijasi savo patirtimi, bet ir padeda tobulinti dalykų turinį bei visos programos struktūrą. Studijų metu studentai atlieka tyrimus vartotojų savybių, jų elgsenos bei įmonių rinkodaros veiksmų srityse. Programos absolventai sėkmingai dirba verslo įmonių rinkodaros bei komunikacijos padaliniuose, rinkodaros bei komunikacijos agentūrose, o taip pat – rinkos tyrimų bei verslo konsultavimo kompanijose. Nuo 2014 metų studijos šioje programoje vyksta lietuvių ir anglų kalba (apie programą plačiau - lietuvių k., anglų k.)

Anglų kalba vykdomoje programoje dalykai dėstomi nuosekliuoju būdu, todėl atsiranda vis daugiau galimybių kviesti dėstytojus iš kitų šalių. Bendradarbiaujant su Neapolio Parthenope universitetu (Italija), nuo 2015 metų programos studentams sudaryta galimybė gauti dvigubą diplomą (plačiau).
Nuo 2015 metų rudens Rinkodaros katedra drauge su VU Matematikos ir informatikos fakulteto kolegomis bei užsienio partneriais pradeda vykdyti itin novatorišką magistro studijų programą „Rinkodaros analitika “. Jos esmė – parengti specialistų, kurie gebėtų analizuoti gausius rinkodaros ir pardavimo srities duomenis naujausiais statistinės ir matematinės analizės metodais, o gautus rezultatus pajėgtų tinkamai interpretuoti ir sieti su rinkodaros veiksmais, aplinkos tendencijomis bei vartotojų elgsenos ypatumais. Ši programa vykdoma anglų kalba, studijuoti kviečiami bakalauro laipsnį turintys asmenys, kurie ankstesnėse studijose yra įgiję tvirtus matematikos ar statistikos pagrindus. Studento motyvacija ir pasirengimas studijuoti rinkodaros analitiką vertinamas ne tik pagal ankstesnių studijų pažymius, bet ir motyvacinio pokalbio su kandidatais metu. Studijos šioje programoje vykdomos anglų kalba, dalykai dėstomi nuosekliuoju būdu, todėl kviečiami dėstytojai iš kitų šalių bei patyrę savo srities praktikai. Šios programos absolventai itin laukiami įmonėse, kurios disponuoja dideliais duomenų masyvais: mažmeninės prekybos įmonėse, rinkos tyrimų bei internetinių paslaugų bendrovėse, konsultacinėse ir rinkos tyrimų agentūrose. Šis sąrašas toli gražu nepilnas, nes duomenų apie rinkodaros veiksmus ir vartotojų elgesį sukaupiama vis daugiau, o jų analizės galimybes dažnai riboja tik kvalifikuotų specialistų stygius (apie programą plačiau - anglų k.)
Rinkodaros katedros kolektyvą sudaro dėstytojai ir doktorantai. Išskirtinis kolektyvo bruožas – glaudus kiekvieno darbuotojo ryšys su verslo praktika, aktyvus dalyvavimas verslo ir moksliniuose projektuose bei ekspertinėje veikloje. Katedros darbuotojų mokslinė veiklos tematika gana įvairi, tačiau vyrauja kintančios vartotojų elgsenos tendencijų analizė, globalių bei lokalių veiksnių poveikio pirkėjų ir vartotojų elgsenai studijos.  Mokslinių tyrimų rezultatai pristatomi žymiausių rinkodaros mokslinių organizacijų konferencijose (tame tarpe – AMS (Academy of Marketing Science), EMAC (European Marketing Academy), daugelyje mažesnio masto tarptautinių bei vietinių mokslo renginių. Žymiausi tyrimų rezultatai skelbiami mokslinių žurnalų straipsniuose. Katedros mokslininkai kviečiami recenzuoti kitų autorių straipsnius, pateikiamus konferencijoms bei žurnalams, yra daugelio žurnalų redakcinių kolegijų nariai.
Katedros darbuotojai aktyviai rengia aukšto lygio mokymo priemones, kurios tampa populiarios daugelyje universitetų. Vadovėlių rengimas pradėtas dar 1990 metais, kai buvo išleistas S. Urbonavičiaus vadovėlis „Marketingo pagrindai“, ilgą laiką buvęs vienintele lietuviška šios srities mokymo priemone. Kur kas didesnės apimties vadovėlis „Marketingas“ (1999), kurį parengė autorių kolektyvas (V. Pranulis, R. Virvilaitė, S. Urbonavičius, A. Pajuodis), daugumoje Lietuvos aukštųjų mokyklų naudojamas kaip pagrindinis marketingo dalyko vadovėlis. 2000, 2008 ir 2012 metais išleisti dar trys pataisyti ir papildyti jo leidimai; vienas jų LR Švietimo ir mokslo ministerijos skelbto konkurso metu pripažintas geriausiu socialinių mokslų vadovėliu Lietuvoje. Paskutinieji du leidimai pasižymi dar ir tuo, kad kiekvieno skyriaus pabaigoje aptarimui pateikiami praktiniai gerai Lietuvoje žinomų įmonių veiklos pavyzdžiai, aprašomi pačių įmonių suteiktos informacijos pagrindu. Jau plačiai naudojamas ir katedros profesorių Vytauto Pranulio ir Vytauto Dikčiaus 2012 metų rudenį išėjęs vadovėlis „Rinkodaros tyrimai: teorija ir praktika“.
Katedros kolektyvas nuolat atsinaujina, į savo gretas priimdamas geriausius savo dalykų specialistus. Tai užtikrina katedros veiklos tęstinumą bei dinamiką ir tęsia jos istorines tradicijas (apie katedros istoriją plačiau).

Katedros naujienos

 

 

Rinkodaros ir integruotos komunikacijos antrojo kurso studentai „Skaitmeninės rinkodaros“ dalyko dėstytoją

Vatroslavą Škarę

išrinko geriausiu programos dėstytoju.

Students of “Marketing and integrated communication” nominated

Vatroslav Skare

the best lecturer of the parogramme.

 

Dėkojame svečiui iš Zagrebo universiteto už puikų darbą!

 

Skare paskaita 1

 

_______________________________________________________

 

Universitey of colorado jpg2017 metų kovo 25 – balandžio 10 Prof. Sigitas Urbonavičius dėstė dalyką „Paslaugų rinkodara ir valdymas“ (Service Marketing and Management) Šiaurės Kolorado Universitete, JAV. Tiek visas universitetas, tiek Monforto verslo koledžas įdomiai pabrėžia, kad yra netoli Kolorado kalnų: pagrindiniu simboliu pasirinktas ten gyvenantis lokys, o studentai turi ne šiaip identifikavimo numerius, bet „lokio numerius (ursa number).

 

______________________________________________________

 

 

DSC05377

 

Balandžio 3-9 dienomis VU EF Rinkodaros katedros lektorė dr. Eleonora Šeimienė lankėsi Kroatijoje Zagrebe ir pagal dėstytojų mobilumo programą Erasmus+ skaitė studentams paskaitas apie kokybinius  tyrimus. Paskaitos vyko Zagrebo Universitete, Ekonomikos ir Verslo Fakultete, bakalaurams studentams, kurie turi privalomą rinkodaros kursą. Dėstytoja džiaugiasi nauja tarpkultūrine patirtimi ir galimybe supažindinti  studentus su kokybiniais tyrimais ir jų svarba rinkodaroje. Patys studentai niekuo nesiskiria nuo studentų Lietuvoje: visi labai mėgsta video medžiagą ar realius pavyzdžius iš rinkodaros. Iš viso Zagrebe paskaitų apie kokybinius tyrimus klausėsi virš 200 studentų. Vizitas buvo naudingas ir stiprinant ryšius ir bendradarbiavimą su kolegomis Kroatijoje. Prof. dr. Durdana Ozretic-Došen jau dalyvavo trijų Rinkodaros Katedros doktorančių gynimuose, o asist. prof. dr. Vatroslav Škare dėsto MIC programų magistrantams.

 

 

Eleonora Zagrebas1DSC05365 __________________________________________________________

 

2017 m. kovo 22 d. VU Ekonomikos fakulteto Rinkodaros katedros doktorantė Indrė Radavičienė dalyvavo trijų minučių disertacijos konkurse, kuriame visuomenei ir mokslo bendruomenei pristatė savo disertacijos „Emocinių veiksnių įtaką kainos sąžiningumo suvokimui“ problematiką ir aktualumą. 2008 m. Kvinslando universitete Australijoje buvo pirmąsyk surengtas Trijų minučių disertacijos (angl. Three Minute Thesis) konkursas, kuriame doktorantai turėjo populiariai papasakoti apie savo tyrimus per 3 minutes ir naudodamiesi tik 1 skaidre. Šis renginys labai išpopuliarėjo ir šiuo metu vyksta visame pasaulyje, taip pat organizuojamas Vilniaus universitete.

  3phd 2 copy                     Indre 2

 

________________________________________________

 

 

 

Rinkodaros katedros doktorantė

MONIKA KAVALIAUSKĖ

2017 03 09 sėkmingai apgynė

socialinių mokslų srities, vadybos krypties daktaro disertaciją

(Asmeninių ir išorinių veiksnių įtaka žaliajai vartotojo elgsenai“ )

 

 

 

 __________________________________________________

 

2017 m Diplomų teikimo šventė

 

Norvidait n    2017 bendra copy copy copy copy

 

S.Urbonavičius A.Mačrinskeinė n copy copy        1Teikimas n copy copy

 

  ______________________________________________

 

 

Rinkodaros katedros doktorantė

KARINA ADOMAVIČIŪTĖ

2016 09 26  sėkmingai apgynė

socialinių mokslų srities, vadybos krypties daktaro disertaciją

(„Vartotojo moralumo veiksnių įtaka jo sprendimui skirti finansinę paramą labdarai ar pirkti su labdara siejamą prekę“)

 

 ___________________________________________

 

 

 Norime pasidžiaugti, kad žurnalo „Reitingai“ 2016 metų vertinime VU Rinkodaros magistro programos pripažintos geriausiomis Lietuvoje!

 

 

Reitingai. 2png 

 

 

                                                                                               ______________________________________________________________________________________                          

 

 Skare Vatroslav photo

 

 

RUGSĖJO 26 - SPALIO 2 dienomis RINKODAROS IR INTEGRUOTOS KOMUNIKACIJOS MAGISTRAMS

Skaitmeninio verslo komunikacijos paskaitas skaitys 

Zagrebo universiteto docentas dr. sc. Vatroslav Škare

 

 

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

Vasaros mokykla su studentais vidutine 

 

Rinkodaros katedros vedėjas prof. S. Urbonavičius

dėstė Seulo universiteto vasaros mokykloje

 

 

 

 

2016 metų liepos mėnesį Rinkodaros katedros vedėjas prof. S. Urbonavičius dėstė Seulo universiteto vasaros mokykloje kursą „Globaliosios rinkodaros valdymas“. Šios mokyklos tikslas – sudaryti studentams galimybę susipažinti su Korėjos kultūra ir tradicijomis, studijuojant jų interesus atitinkančius dalykus. Seulo miesto valdžios remiamoje mokykloje šiais metais mokėsi 50 korėjiečių ir 107 studentai iš dar 21 šalies, jiems paskaitas skaitė devyni profesoriai iš Korėjos, trys iš JAV ir keturi iš Europos. 

 

 _________________________________________________________________

Tomas 2Tomo diplomas copy copy copy

 

 

Rinkodaros katedros tyrėjo Dr. Tomo Palaimos straipsnis pripažintas prestižinėje mokslinėje konferencijoje
„Organisational Behaviour in Healthcare”

 

 

 

Dr. Tomo Palaimos (Vilniaus Universitetas), Prof. Gerry McGivern (Warwick Business School), Dr. Michael Fisher(Melbourne University), Prof. Justin Waring (Nottingham Business School), Zoey Spendlove (Nottingham Business School), Dr. Oliver Thomson (British School of Osteopathy) ir Prof. Tina Kiefer (Warwick Business School) straipsnis „Improving health care through relational regulation: The case of UK osteopathy” laimėjo antrąją vietą (highly commended paper) mokslinėje konferencijoje „Organisational Behaviour in Healthcare”, kurią organizavo mokslinių tyrimų sveikatos apsaugos sektoriuje draugija (The Society for Studies in Organizing Healthcare, UK) ir Cardiff Business School (UK).Tyrimas atliktas The General Osteopathic Council (UK) užsakymu.

 ___________________________________________________________________

„Brandstorm“ – tai kasmet rengiamas tarptautinis konkursas, kuriame dalyvauja studentai iš viso pasaulio universitetų. Konkurso tikslas – pateikti tolimesnės plėtros pasiūlymus vienam iš „L‘Oreal“ šeimos ženklų. Šiemet užduotis yra susijusi su „La Roche Posay“ – profesionalios dermatologinės kosmetikos prekės ženklo, skaitmeninės komunikacijos strategijos kūrimu, siekiant pritraukti naujos kartos vartotojus. 


Atrankiniai konkurso etapai vyksta universitetų, nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis. Juos perėjusios grupės vyksta į baigiamąjį etapą Paryžiuje, kur savo idėjas pristato „L‘Oreal“ kompanijos vadovams. Universitetinis turas Ekonomikos fakultete – balandžio 6 dieną.

 Brandstorm2016

__________________________________________________________________


Rinkodaros katedros svečiai, vizituojantys dėstytojai
:

 

IMG 0722 2 copy copy

 

 

Dr. Manuel Pereira

Instituto Politécnio de Viana do Castelo( Portugalija)

skaitė "Management of Organisation Image" kursą Marketing

and Integrated Communications programos magistrams

__________________________________________________________________

Dr. Antonio Hyder

Stanford University, California (JAV)

skaitė Technologijų rinkodaros kursą Rinkodaros ir integruotos komunikacijos programos magistrantams

A.Hyder 3               A.Hyder S.Urbonavicius                           SUA.HJ.M 4

__________________________________________________________________________

James Reardon sumazintas

Prof. James Reardon

University of Northern Colorado (JAV)

vedė Tyrimų metodų seminarus vadybos krypties doktorantams bei dėstytojams.

       

2016 m. Diplomų teikimo šventė

DSC00547 2      MIC 2016 5 copy  

  MIC    MIC 2016 7 MIC

 ______________________________________________

 

 

Rinkodaros katedros doktorantė

ELEONORA ŠEIMIENĖ

2015 06 19  sėkmingai apgynė

socialinių mokslų srities, vadybos krypties daktaro disertaciją

(Prekės ženklo asmenybės, tipinio prekės ženklo vartotojo ir vartotojo asmenybės sutapimų įtaka ketinimui pirkti)

 

 

__________________________________________________________________________________

Studentų konkurso “Idėja” sumanymai tampa realybeNonstop aplikacija 610x371 610x371

 Šių metų  rugsėjo 15 d. pristatytas Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto studenčių įgyvendintas      sprendimas saugesnėms kelionėms pakeleivingu transportu „Nonstop.lt“ –mobilioji programėlė ir   internetinė svetainė. Prieš dvejus metus tuometinės VU EF tarptautinės ekonomikos ir ekonominės analizės specializacijų III kurso bakalaurės Vaida Lukauskaitė, Vitalija Radzevičiūtė ir Rūta Balčiūnaitė  sugalvojo idėją, kaip keliones su nepažįstamaisiais bendrakeleiviais padaryti saugesnes.  Dėstytojo dr.doc. Algio Gaižučio dėstomo “Rinkodaros” kurso  metu parengtas projektas projektas „Nonstop.lt“ tapo 2013 m. VU EF Rinkodaros katedros organizuoto kasmetinio konkurso „Idėja“ nugalėtoju. Sužavėtas studentų ryžto ir pasirengimo, 10000 Lt finansavimą šiam projektui įgyvendinti skyrė vienas vertinimo komisijos narių, „Sorbum Group“ generalinis direktorius Giedrius Oliškevičius. Nemokamą vartotojams sistemą, skirtą bendrakeleivių paieškai, „Nonstop.lt“ studenčių komanda vystė kartu su Bendruoju pagalbos centru (BPC). Taip sukurtas sprendimas, leidžiantis greitai išsikviesti pagalbą iškilus pavojui kelionės metu (plačiau - http://naujienos.vu.lt/srautas/vilniaus-universiteto-studentes-pasiule-kaip-saugiai-vaziuoti-su-nepazistamais-vairuotojais-ir-keleiviais/).

Apie tarpuniversitetinį studentų rinkodaros rinkodaros darbų projektą IDĖJA.  IDĖJA – nuo 2004 m. kasmet organizuojamas trijų mėnesių trukmės nekomercinis renginys. Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai kuria ir finaliniame renginyje pristato Lietuvos rinkoje.

_______________________________________________________________________________

Naujiena esamiems ir būsimiems magistro studijų programos „Rinkodara ir integruota komunikacija“ studentams:

kadangi  nuo 2014 metų studijos šioje programoje vyksta lietuvių ir anglų kalba, atsirado didesnės tarptautinio bendradarbiavimo galimybės. Pirmasis rezultatas - bendradarbiaujant su Neapolio Parthenope universitetu (Italija), nuo 2015 metų programos studentams sudaryta galimybė gauti dvigubą diplomą (plačiau).

________________________________________________________________________________

Įvertinus augantį analitinių gebėjimų turinčių rinkodaros specialistų poreikį, skelbiamas priėmimas į naują magistrantūros programą “Rinkodaros analitika”(studijos nuo 2015 metų rudens). Programos „Rinkodaros analitika“ tikslas – rengti aukščiausios kvalifikacijos rinkodaros informacijos analizės specialistus, gebančius įvertinti informacijos poreikį, kūrybiškai analizuoti rinkodaros informaciją ir analizės pagrindu pateikti siūlymus rinkodaros sprendimams daryti. Priimami tvirtus matematikos ir (arba) statistikos pagrindus įgiję bakalaurai, studijos vyks anglų kalba. Susijusios naujienos:  http://delo.ua/business/novye-trendy-v-marketinge-v-chem-sila-big-data-analysis-296445/

  _______________________________________________________________________________

IDEJA 2015

Išrinkti tarpuniversitetinio studentų rinkodaros projektų finalinio renginio IDĖJA 2014-2015 nugalėtojai (plačiau).

 

IDĖJA medžiagą, aprašymus ir nuotraukas surasite IDĖJOS Facebook puslapyje www.facebook.com/vu.ideja

bei interneto svetainėje www.ideja.ef.vu.lt/portalas/

________________________________________________________

2015 m. Diplomų teikimo šventė

  IMG 2901 copy copy copy    2015 teikimas copy

______________________________________________________________________________

Indre konferencija

 


2014 metų rugsėjo 24 – 26 dienomis katedros lektorė Indrė Radavičienė Europos rinkodaros asociacijos (EMAC) 5-toje  regioninėje  konferencijoje Lenkijoje (Katowice) pristatė pranešimą apie senjorų motyvaciją keliauti. Tyrimą atliko ir straipsnį rengė prof. S. Urbonavičius, lekt. I. Radavičienė, L. Alksninytė.

 

 

___________________________________________________________________________________

Pasaulinis rinkodaros kongresas

logotipas

 

2014 metų rugpjūčio 5-8 dienomis vykusiame Rinkodaros mokslo akademijos (Academy of Marketing Science) rengtame Pasauliniame rinkodaros kongrese katedros profesorius Sigitas Urbonavičius pristatė drauge su Prof. V. Dikčiumi atlikto tyrimo rezultatus. Tai tyrimas apie vaiko įtaką pirkimo sprendimams šeimoje, analizuojantis jos pasireiškimą
įvairiuose sprendimo priėmimo etapuose skirtingo tipo šeimose. Šiame kongrese Lietuvos autorių darbas pristatytas pirmą kartą.

Kasmet kitame žemyne vykstantis Pasaulinis rinkodaros kongresas 2014 metais vyko Limoje (Peru), ESAN verslo mokykloje.

 

 _________________________________________________

 

2014 m. Diplomų teikimo šventė

 

RGV2014 2   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

2014 teikimas 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TVV 2014 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TVV5

2014-01-31 15.33.42-1

     

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

EF studentai BRANDSTORM konkurse treti

 Sveikiname Justą Morkūną, Rugilę Čemerkaitę ir Vaidą Jonavičiūtę su laimėjimu!

VU EF Rinkdodaros ir tarptautinio verslo bakalauro programos III kurso studentai Justas Morkūnas, Rugilė Čemerkaitė ir Vaida Jonavičiūtė L‘OREAL BRANDSTORM konkurso paskutiniame - regioniame atrankos etape užėmė trečiąją vietą. Šis etapas vyko Taline, o dalyviai savo idėjas pristatinėjo L‘Oreal kompanijos vadovybei. Tai buvo paskutinis atrankinis pasaulinio konkurso etapas prieš Paryžiuje rengiamą finalą. Jame dalyvavo 101 komanda iš Baltijos valstybių aukštųjų mokyklų. Nugalėtoja tapo komanda iš Estijos, o antrą vietą užėmė Rygos SSE studentai. Iš Lietuvos aukštųjų mokyklų šiame konkurse taip pat varžėsi ISM grupė.

BRANDSTORM – kiekvienais metais rengiamas tarptautinis konkursas, kuriame dalyvauja studentai iš viso pasaulio universitetų. Konkurso tikslas – pateikti tolimesnės plėtros pasiūlymus vienam iš L‘OREAL šeimos ženklų. Šiemet L‘OREAL užduotis susijusi su KIEHL‘S – išskirtiniu vyrų kosmetikos prekės ženklu. Atrankiniai konkurso etapai vyksta universitetų, nacionaliniu ir regioniu lygmenimis; juos praėjusios grupės vyksta į baigiamąjį etapą Paryžiuje, kur savo idėjas pristato L‘Oreal kompanijos vadovams.

Dalyvavimas konkurse yra Rinkodaros ir tarptautinio verslo bakalauro programos Rinkodaros valdymo studijų dalis. Tokio pobūdžio įvykių integravimas į studijų programas studentams suteikia galimybę pasigalinėti su tikrais, nesumodeliuotais rinkos iššūkiais, argumentuoti savo pasiūlymus ne vien rinkodaros teorijos, bet ir verslo logikos požiūriu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katedros naujienos

Rinkodaros ir globalaus verslo IV kurso balakaurai dalyvavo profesinio ugdymo ir kūrybiškumo

skatinimo projekte „TEO burės“

Plačiau: https://www.youtube.com/watchhttp://www.teo.lt/press/5641

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rinkodaros idėjų konkursas:

Ideja2013

Plačiau: www.ideja.lt

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOGO Jutinos

2013 metų spalio 3-6 dienomis katedros dėstytoja Justina Gineikienė Vartotojų tyrimų asociacijos (ASSOCIATION FOR CONSUMER RESEARCH) konferencijoje Čikagoje (JAV) pristatė pranešimą apie vartotojų nostalgiją ir priešiškumą prekių kilmės šaliai. Tyrimą atliko Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Rinkodaros katedros tyrėjai dr. Justina Gineikienė, prof. Sigitas Urbonavičius bei Harvardo ir Vienos universitetų profesorius Adamantios Diamantopoulos.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EMACO logotipas

2013 metų rugsėjo 25-27 dienomis katedros profesorius V. Dikčius Europos marketingo asociacijos (EMAC) regioninėje konferencijoje St. Peterburge (Rusijos Federacija) pristatė pranešimą apie vaikų įtaką darant sprendimą pirkti šeimoje. Tyrimą atliko ir straipsnį rengė prof. V. Dikčius ir prof. S. Urbonavičius. 

Untitled

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Džiugios akimirkos iš diplomų teikimo švenčių:

 

 2013

 

2013 .jpg - tortas

 


 

 

P1240128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1240147 copy

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 2012

image003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mag9.jpg 2012 metų laida

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________


Katedros jubiliejus:

 

Katedros tortas 2